دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی س .کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

درمورخه        /       89 به تایید شورای مدرسه رسید

اعضای شورای مدرسه :

مدیر مدرسه : مهناز قوامی

معاون آموزشی :فریده تفحصی 

معاون پرورشی : طوبی یوسفی

نماینده معلمان:شهلا غلامی 

رئیس انجمن: جمال حسینی

سپاس خدای را که اول است بی آنکه پیش از او اولی باشد ،

آخر است بی آنکه پیش از او آخری باشد

 ****************************************************************

1*نظارت برکیفیت آموزشی در کلاس های مدرسه((بهبود وتوسعه روشهای فعال تدریس))

2*غعال نمودن شورای معلمان

3*تقویت وتئسعه فعالیت های مکمل وفوق برنامه

4*توسعه فعالیت کتابخانه ،مطالعه دانش آموزان وهمکاران واولیای مدرسه

5*زیباسازی وایجادنشاط درمحیط آموزشگاه وتامین تجهیزات وامکانات

6*توسعه وتعمیق فعالیتهای مذهبی وآموزش نماز وقرآن واستفاده از امام جماعت روحانی

**************************************************************

باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

 

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                                دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

تقویت وتوسعه فعالیت های مکمل وفوق برنامه

مستندات قانونی

1-اهداف برنامه های تعلیم وتربیت

2- اولویت های کاری سازمان آموزش وپرورش

4-محورهای اصلی  فعالیت معاونت آموزش وپرورش عمومی

5-دستورالعمل ها وبخشنامه های مربوط به اجرای فعالیتهای مکمل وفوق برنامه

اهمیت وضرورت اجرا

-         ایجاد تغییرات مفید درنوع نگرش وآموزش معلمین درروشهای تدریس از جمله استفاده از روشهای نوین تدریس

-         توجه به نفس واهمیت دانش آموز محوری وغعال نمودن فراگیران با استفاده از راهکارهای مناسب که درجریان فعالیت های فوق برنامه درسطح مدارس وخارج از ان می توان به آن دست یافت

-         بالا بردن تفکر خلاق درفراگیران وافزایش اعتماد به نفس دانش آموزان

-         تشویق دانش آموزان به مشارکت اجتماعی وافزایش حس تعامل وهمکاری دربین آنها

-         شناخت استعدادهای دانش آموزان وبکارگیری روشهای تدریس وهمچنین افزایش میزان یادگیری عمیق دانش اموزان

اهداف

کمی

افزایش درصدی میزان فعالیت معلمین ودانش آموزان دراجرای طرح نسبت به سنوات گذشته

کیفی

ارتقا سطح آموزش وپرورش دانش آموزان از طریق تنوع بخشی به برنامه های فوق

شاخص

واحد

میزان

سال 89/88

سال 90/89

میزان 80%آمار                  به                    نفر

ضریب اهمیت

اولویت سوم کاری

راهکارهای اجرایی

با توجه به ایجا د تغییرات مفید درسطح آموزش وپرورش دربین مدارس ورسیدن به اهداف وبرنامه های کلی کشور وهمچنین برنامه هایی که لازمه پیشرفت وارتقای دانش آموزان می باشد با همت واراده کارکنان ومعلمین مدارس به ویژه نقش مثبت وموثر مدیران می توانند با اولویت بندی بودجه های جاری مدارس وهمچنین ایجاد انگیزه دربین معلمین ومربیان از طریق تشویق وروشهای صحیح وتهیه منابع وامکانات مناسب می توان بیشتر برنامه های کلاسی آموزشگاهی را درقالب فعالیتهای مکمل وفوق برنامه به مرحله اجرادرآوردوذهنیت وتفکرات محدود مدیر ومربیان ،معلمین ،دانش آموزان وبخصوص اولیای محترم رااز چهارچوب خشک آموزشگاهی وتکراری خارج نموده وباتنع بخشی به فعالیتهای آموزشی وپرورشی از جمله:

1-هماهنگی با سایر مراکز مرتبط بابرنامه های آموزشگاه ازجمله کانون های تربیتی ،کانون پرورش فکری ،مرکز فنی وحرفه ای ،مراکز آزمایشگاهی وغیره ،دانش آموزان رابه تفکر وپی گیری وتحقق ولذت بخشی ازبرنامه ها ،تشویق وترغیب محوری

2-برگزاری اردوها وشرکت در جشنواره ها ،ترویج وفعال نمودن گردش علمی

3- تشکیل کارگاه درصورت امکان

4-تشویق اولیا به ویزه انتخاب اولیای دانش آموزانی که دراین زمینه تاثیر گذار باشند

منابع وامکانات مورد نیاز

اختصاص دادن قسمتی ازهزینه سرانه دراجرا نمودن این فعالیت ها

اختصاص دادن قسمتی زیادی ازکمکهای مردمی دراجرایی نمودن این فعالیتها

همکاری مسئولین اداره متبوع جهت هماهنگی باسایر مراکز وتشویق همکاران موفق

زمان اجرا

طول سال تحصیلی

مجری

کلیه همکاران

ناظر

مدیر ومسئول محترم واحد آموزشی

درصد تحقیق

درپایان هردوره می توان براسا س میزان موفقیت ارزیابی نمود

   مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                  رئیس انجمن       نماینده معلمان

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

      باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                  دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

فعالیت کتابخانه ومطالعه دردانش آموزان ،همکاران واولیاء

مستندات قانونی

آیین نامه اجرایی

اهمیت وضرورت اجرا

-         ارزشی کردن مطالعه وکتابخانه  

-         تشویق دانش آموزان ،همکاران واولیا به مطالعه

-         بالا بردن سطح اطلاعات عمومی وتخصصی اولا،همکاران ودانش آموزان

اهداف

کمی

50%

کیفی

بالابردن فرهنگ مطالعه دربین همکاران واولیای دانش آموزان

شاخص

واحد

                                  میزان

خلاصه نویسی ،گزارش،تحقیق

سال 89/88

سال 90/89

 

ضریب اهمیت

اولویت چهارم کاری

راهکارهای اجرایی

1-    برپایی نمایشگاه کتاب ومجلات به منظور ایجاد انگیزه دراولیا ،همکاران و

دانش آموزان

2-اشتراک والدین درتهیه مجلات

3- اهدای کتاب ومجلات به مناسبت موفقیت های انان

4-ایجاد کتابخانه کلاسی ،کتابخانه اولیا وهمکاران

منابع وامکانات مورد نیاز

 

خرید کتاب وتجهیز کتابخانه از محل سرانه

زمان اجرا

طول سال تحصیلی

مجری

مدیر ؛نماینده معلمیان ورئیس انجمن

ناظر

معاون آموزشی

درصد تحقیق

 

مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                 رئیس انجمن:           نماینده معلمان

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                        دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

نظارت برکیفیت اموزشی کلاس های مدرسه

بهبود وتوسعه روشهای فعال تدریس  

مستندات قانونی

اهداف واستراتژی وسیاستهای مرتبط بابرنامه چهارم توسعه –روشهای همیاری –مشارکتی وتدریس فعال ودانش آموز محوری

اهمیت وضرورت اجرا

-         افزایش درصدقبولی دانش آموزان درمراکز علمی وتامین نیروی انسانی بومی 

-         یادگیری لذت بخش باشد

-         آموزش مهارتهای زندگی واجتماعی

اهداف

کمی

اجرای روشهای نوین تدریس درکلاس (4نفرازمعلمان)

کیفی

مشارکت بیشتر دانش آموزان درامر تدریس وبهبودیادگیری،شناسایی نقاط ضعف یادگیری وبرنامه ریزی برای جبران کاستی ها

شاخص

واحد

                                  میزان

خلاصه نویسی ،گزارش،تحقیق

سال 89/88

سال 90/89

نفر

4

7

ضریب اهمیت

اولویت اول کاری

راهکارهای اجرایی

1-اطلاع رسانی به موقع دوره های دانش افزایی معلمان

2-شرکت معلمان درجشنواره الگوهای برتر تدریس

3- نظارت برتدریس معلمان

4-هنگام ارزشیابی معلمان به عنوان کار مثبت امتیازداده شود

منابع وامکانات مورد نیاز

 

منبع خاصی نیاز ندارد

زمان اجرا

طول سال تحصیلی

مجری

معلمان

ناظر

معاون ومدیر

درصد تحقیق

 

مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                رئیس انجمن:           نماینده معلمان :

 ******************************************************************

 باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                         دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

زیبا سازی وایجاد نشاط درمحیط آموزشگاه وتامین تجهیزات 

مستندات قانونی

اولویت کاری شورای مدرسه وانجمن اولیا آموزشگاه

محورهای اصلی فعالیت معاونت آموزش وپرورش عمومی

ماده 6 آیین نامه اجرایی

اهمیت وضرورت اجرا

ایجاد نشاط وشادابی درمحیط آموزشگاه وتاثیرات مثبت آن درروحیه دانش آموزان وکارکنان تقویت روحیه مشارکت وهمکاری اولیابه مدرسه ودلگرمی دادن به مراجعین که فرزندان انهادرمحیطی شاداب وزیبا تحصیل می نمایندوبطور کلی تغییرنگرش وذهنیت مثبت دروالدین وسرعت بخشیدن به امر اموزش وهمچنین یادگیری عمیق درفراگیران درصورت تجهیز آموزشگاهبه منابع ومواد آموزشی ایجاد زمینه مناسب جهت فعالیت بیشترکارکنان ومعلمین دراموزشگاه

اهداف

کمی

افزایش درصدی جذب دانش آموزان ومشارکت اولیا بامدرسه

کیفی

کیفیت بخشی به امر آموزش وپرورش دانش آموزانوایجاد محیطی شاداب ودلگرم کننده برای دانش آموزان

شاخص

واحد

                                  میزان

سال 89/88

سال 90/89

جلسه

 

10جلسه

ضریب اهمیت

اولویت پنجم کاری

راهکارهای اجرایی

اولویت بندی انجام تعمیرات اساسی وخرید اقلام مورد نیاز اموزشگاه

دیوارنویسی محیط آموزشگاه براساس شرایط سنی وروحی دانش آموزان مقطع ابتدایی

جمع بندی وجمع آوری وسایل اضافی وغیر ضروری درمحیط آموزشگاه

قراردادن گلهای تزئینی درمحیط آموزشگاه وکلاسهای درس

تهیه وسایل ومواد آموزشی مناسب درجهت استفاده وآموزش بهتر

اجرای برنامه های مناسب ومتنوع جهت شاداب نمودن روحیه دانش آموزان

منابع وامکانات مورد نیاز

تخصیص قسمتی ازسرانه آموزشی وکمکهای مردمی به برنامه های مورد نظر

همکاری وهماهنگی مدیران وکارکنان آموزشگاه

همکاری شورای مدرسه وانجمن مدرسه

زمان اجرا

 بیشترین فعالیت طی پروژه مهر وطول سال تحصیلی

مجری

مدیر ومعاونین ونیروهای خدماتی

ناظر

شورای مدرسه وانجمن اولیاء

درصد تحقیق

درپایان سال تحصیلی پس ازارزیابی مسئولین واولیامیزان تاثیرگذاری وهمچنین درصدتحقق آن مشخص خواهد شد.

مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                     رئیس انجمن:        نماینده معلمان :

      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                          دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

فعال نمودن شورای مدرسه 

مستندات قانونی

ایین نامه اجرایی ،شورای معلمان ،بخشنامه های وزارتی وسازمان

اهمیت وضرورت اجرا

1-بالا بردن سطح اطلاعات تخصصی وعمومی همکارن

2- برطرف نمودن مشکلات مربوط به دانش آموزان ازطریق مطالعه وتحقیق وبحث درخصوص ان

3- برپا نمودن جلسات

4- تبادل تجربه دربین همکاران

اهداف

کمی

60%

کیفی

بالابردن سطح بینش وآگاهی همکاران درزمینه آموزشی و...............

شاخص

       

واحد

 

                                  میزان

سال 89/88

سال 90/89

جلسه

7

12

ضریب اهمیت

اولویت دوم کاری

راهکارهای اجرایی

1-استفاده ازنطرات همکاران وتبادل تجربیات

2-تشکیل جلسات به صورت کارگاهی وگروهی  

3- تهیه کتب علمی وتخصصی برای همکاران

4-داشتن دستور جلسه وانتخاب موضوعات مورد بحث طبق علاقه ونیاز همکاران

منابع وامکانات مورد نیاز

1-    مجلات آموزش ابتدایی وتکنولوز و.............

2-    کتابهای موجوددرکتابخانه

3-    سرانه اموزشی

زمان اجرا

هرماه یک جلسه  

مجری

کلیه همکاران

ناظر

مدیر

درصد تحقیق

 

مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                             رئیس انجمن:       نماینده معلمان :

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                       دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

توسعه وتعمیق فعالیتهای مذهبی وآموزش نماز وقرآن

مستندات قانونی

دستوالعمل های وزارتی وبخشنامه های مربوطه آیین نامه ی اجرایی

اهمیت وضرورت اجرا

-         آموزش صحیح قرائت قرآن ونماز   

-         ترغیب دانش آموزان به شرکت درنماز جماعت به عنوان فریضه دینی  

-         رشد دینی واعتقادی دردانش آموزان

اهداف

کمی

30%

کیفی

آموزش قرائت صحیح نمازوایجاد میل ورغبت به شرکت در انجام غعالیتهای دبنی دردانش آموزان

شاخص

واحد

                                  میزان

سال 89/88

سال 90/89

تعداد دانش آموزان

100

250

ضریب اهمیت

5

راهکارهای اجرایی

1-آموزش کامل وضو ونماز توسط همکاران پایه دوم تا پنجم

2-برگزاری نماز جماعت به صورت عینی وعملی درنماز خانه  

3- بردن دانش آموزان به مسجد واشنا نمودن با اماکن مقدس

4-تشویق فعالان نماز

5- بیان داستانها وقصص شیرین قرآن وزندگی پیامبران دربرنامه نماز جماعت

منابع وامکانات مورد نیاز

1- کتابها وسی دی ونوارهای آموزشی نماز وقرآن

2- آذین بندی نماز خانه به کمک شعار نویسی ورنگ آمیزی

3- سرانه پرورشی

زمان اجرا

طول سال تحصیلی

مجری

معلمان

ناظر

مدیر

درصد تحقیق

 

مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                             رئیس انجمن:         نماینده معلمان :

 **************************************************************

 باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                 دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

استفاده از امام جماعت جهت آموزش نماز –برگزاری منظم نماز وآموزش قرآن 

مستندات قانونی

براساس عانوین وبرنامه های عملیاتی اداره آموزش وپرورش شهرستان کامیاران

اهمیت وضرورت اجرا

استفاده از نیروی ازاد ومتخصص درآموزش قرآن واحکام ونماز برای دانش آموزان

بالا بردن توجه بیش از بیش به آموزش قرآن

نظارت لازم وبهینه به آموزش نماز وقران

ارتقا وتوسعه آموزش قران درپیش دبستانی وابتدایی

شرکت منظم دانش آموزان درنماز جماعت آموزشگاه

اهداف

کمی

آموزش صحیح قرآن  ،نماز واحکام پایه های سوم وچهارم وپنجم

کیفی

شرکت منظم دانش آموزان درنماز جماعت

ایجادرغبت وانگیزه دردانش آموزان باشرکت همکاران درنماز جماعت درکنار دانش آموزان

تشویق والدین به نظارت درمنزل واجرای صحیح نماز وخواندن قرآن

برگزاری جشن قرآن برای پایه اول

شاخص

واحد

                                  میزان

سال 89/88

سال 90/89

پنج پایه

 

 

ضریب اهمیت

 1

راهکارهای اجرایی

استفاده ازنوار قرآن وضبط جهت آموزش صحیح قران-برگزاری جشن قرآن برای دانش آموزان پایه اول باحضور اولیا-برگزاری جلسات ملاقات با اولیادرخصوص نظارت صحیح وتشویق به موقع درمنزل هنگام قرآن ونماز خواندن-برگزاری مسابقات قران واحکام دربین دانش آموزان پایه های مختلف

برنامه ریزی نمازجماعت برای پایه های سوم،چهارم وپنجم (هرروزیک پایه)

تشویق دانش آموزان ساعی  وتلاشگر درامر نماز قرآن واحکام

منابع وامکانات مورد نیاز

سجاده –رحل قرآن –کتاب قرآن-خرید جوایز وتقدیر نامه برای دانش آموزان ساعی وتلاشگر

زمان اجرا

طول سال تحصیلی

مجری

امام جماعت ومربی پرورشی

ناظر

معاون ومدیر

درصد تحقیق

 

 مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                       رئیس انجمن:                   نماینده معلمان :

نوع مطلب :
برچسب ها : نمونه برنامه سالانه مدارس ابتدایی سال89،
لینک های مرتبط :
معاون آموزشی س .کیانی
دوشنبه 1 تیر 1394
جمعه 31 خرداد 1398 12:38 ب.ظ

Terrific knowledge. Kudos!
cialis 10mg prix pharmaci acheter cialis meilleur pri buy cialis sample pack cialis savings card prices on cialis 10 mg the best site cialis tablets order a sample of cialis effetti del cialis venta de cialis canada cialis 10mg prix pharmaci
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:26 ق.ظ

Whoa many of good material!
200 cialis coupon fast cialis online import cialis generic cialis effetti del cialis cialis free trial cialis tablets for sale viagra vs cialis cialis online napol cialis 20 mg best price
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:46 ق.ظ

Cheers! Useful information.
venta cialis en espaa if a woman takes a mans cialis we use it 50 mg cialis dose acheter cialis meilleur pri we recommend cialis info purchase once a day cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generisches kanada 5 mg cialis coupon printable cialis generic
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:30 ق.ظ

You actually reported it really well!
cialis generic tadalafil buy acheter cialis meilleur pri we recommend cialis best buy only best offers cialis use cialis herbs sialis cialis side effects cialis generic tadalafil buy cialis 200 dollar savings card miglior cialis generico
جمعه 24 خرداد 1398 05:57 ق.ظ

Amazing a good deal of superb facts.
enter site natural cialis only now cialis 20 mg viagra vs cialis cialis alternative we choice free trial of cialis cialis 5 effetti collaterali cialis usa cost cialis dosage amounts cuanto cuesta cialis yaho 40 mg cialis what if i take
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:06 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
we use it 50 mg cialis dose 40 mg cialis what if i take tadalafil generic estudios de cialis genricos how do cialis pills work cialis taglich cialis super acti buy generic cialis pastillas cialis y alcoho cialis generika in deutschland kaufen
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:59 ق.ظ

You actually suggested that really well.
cialis farmacias guadalajara are there generic cialis cialis preise schweiz cialis pills boards cialis kamagra levitra cialis diario compra cialis cuantos mg hay generic cialis tadalafil comprar cialis 10 espa241a cialis lowest price
شنبه 18 خرداد 1398 08:00 ب.ظ

Fantastic write ups. Appreciate it!
price cialis best only now cialis for sale in us cialis tablets for sale cialis name brand cheap canadian discount cialis cialis online napol canada discount drugs cialis prescription doctor cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis daily new zealand
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:02 ق.ظ

Lovely stuff, Kudos.
cialis qualitat cialis online holland price cialis per pill cialis 20mg acheter du cialis a geneve cialis uk generic cialis 20mg tablets prices on cialis 10 mg the best choice cialis woman cialis online nederland
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:24 ق.ظ

Thanks, Valuable information.
generic cialis in vietnam enter site very cheap cialis cialis free trial dose size of cialis viagra cialis levitra prix de cialis cialis usa cost cialis generic tadalafil buy female cialis no prescription cilas
سه شنبه 13 آذر 1397 11:01 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis herbs cialis generico lilly cialis for sale south africa best generic drugs cialis cialis cipla best buy cialis uk dose size of cialis cialis daily where to buy cialis in ontario cialis vs viagra
دوشنبه 12 آذر 1397 11:19 ب.ظ

Seriously all kinds of superb knowledge!
cialis for daily use cialis generika cialis cuantos mg hay cialis online tadalafil generic click now buy cialis brand american pharmacy cialis cialis side effects we like it cialis price cialis para que sirve
شنبه 10 آذر 1397 09:42 ق.ظ

Very good knowledge. Thanks a lot!
cialis side effects dangers buying brand cialis online cialis super kamagra generic cialis 20mg uk achat cialis en europe we like it cialis price cialis pas cher paris cialis online deutschland cialis pills price each only best offers cialis use
جمعه 9 آذر 1397 10:28 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
generic cialis levitra cialis 30 day sample overnight cialis tadalafil cialis efficacit cialis with 2 days delivery cialis generico lilly acheter cialis meilleur pri generic cialis pill online we like it safe cheap cialis cialis 5 effetti collaterali
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:25 ب.ظ

Terrific postings, Thank you.
cialis generico en mexico cialis billig cialis online deutschland cialis patentablauf in deutschland cialis patent expiration chinese cialis 50 mg cialis 50 mg soft tab cialis 20 mg pastillas cialis y alcoho prix cialis once a da
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:29 ب.ظ

Effectively expressed of course! !
prices for cialis 50mg generic cialis tadalafil buy cheap cialis in uk tadalafil 10 mg prices on cialis 10 mg cialis online buying cialis on internet cialis et insomni costo in farmacia cialis cialis professional yohimbe
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:25 ق.ظ

You actually expressed it effectively!
cialis price thailand cialis prezzo in linea basso cialis usa cost cialis bula look here cialis order on line only now cialis 20 mg cialis mit grapefruitsaft cialis price thailand cialis uk when will generic cialis be available
دوشنبه 9 مهر 1397 06:58 ب.ظ

Superb stuff. Thank you!
5 mg cialis coupon printable side effects for cialis cialis online holland ou trouver cialis sur le net rezeptfrei cialis apotheke cialis pills in singapore cialis online cialis diario compra brand cialis generic cialis daily
یکشنبه 1 مهر 1397 04:17 ب.ظ

Thanks a lot. Excellent stuff!
canadian pharmacies canadian pharmacy viagra trusted pharmacy canada northwestpharmacy canadian pharmacies shipping to usa buy viagra 25mg online drug store canada viagra canadian pharmacies-24h canadian drug store
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:25 ب.ظ

Good write ups. Thank you!
cialis generique 5 mg opinioni cialis generico calis click here cialis daily uk import cialis cialis generique 5 mg comprar cialis 10 espa241a generic cialis at walmart rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 effetti collaterali
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:16 ب.ظ

Terrific data. Many thanks!
cheap cialis costo in farmacia cialis buy cialis sample pack cialis farmacias guadalajara 5 mg cialis coupon printable cialis generique 5 mg cialis super acti cialis generika in deutschland kaufen buy cialis sample pack cialis lilly tadalafi
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:43 ب.ظ

Wow a lot of good facts!
try it no rx cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis sale online wow cialis 20 buy brand cialis cheap we like it safe cheap cialis cialis without a doctor's prescription generic cialis 20mg uk cialis authentique suisse weblink price cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:06 ق.ظ

Incredible all kinds of terrific knowledge.
how to buy viagra online cheap generic viagra uk viagra pfizer buy online buy viagra online uk next day delivery can i buy viagra without a prescription sildenafil uk pharmacy viagra online canadian pharmacy pharmacy online buy generic viagra online canada buying cheap viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:32 ق.ظ

Cheers, Numerous write ups.

prices on cialis 10 mg buying cialis overnight buy cialis online legal look here cialis order on line purchase once a day cialis generic cialis at walmart buy online cialis 5mg cialis from canada cialis vs viagra cialis super kamagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:55 ب.ظ

Great facts. With thanks!
prices for viagra how to buy viagra online without buy viagra low cost buy viagra online now buy sildenafil uk buy viagra on line buy viagra without a prescription online pharmacy usa online pharmacy usa online sildenafil usa
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:26 ق.ظ

You actually revealed it really well!
achat cialis en suisse cialis lowest price cialis en 24 hora achat cialis en itali interactions for cialis miglior cialis generico cialis canada on line cialis generico postepay cialis 30 day sample 40 mg cialis what if i take
جمعه 17 فروردین 1397 10:10 ب.ظ

Regards. I appreciate it!
cialis 5 mg funziona cialis professional from usa 40 mg cialis what if i take miglior cialis generico how do cialis pills work cialis purchasing sialis cost of cialis per pill cialis sans ordonnance cialis pills in singapore
جمعه 3 فروردین 1397 03:13 ق.ظ

With thanks. An abundance of tips!

cialis per paypa cialis mit grapefruitsaft the best choice cialis woman import cialis look here cialis cheap canada cialis pas cher paris dosagem ideal cialis wow look it cialis mexico only now cialis for sale in us cialis daily new zealand
شنبه 25 شهریور 1396 05:50 ق.ظ
An impressive share! I've just forwarded this onto a coworker who was
conducting a little research on this. And he in fact bought
me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here
on your web page.
جمعه 2 تیر 1396 06:47 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا واقعا کار خوب
با من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در
حالی که. من با این حال مشکل خود را با فراز در
منطق و شما ممکن است را خوب به کمک پر همه کسانی معافیت.
در این رویداد شما در واقع که می توانید
انجام من خواهد قطعا تا پایان در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic