دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی س .کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

درمورخه        /       89 به تایید شورای مدرسه رسید

اعضای شورای مدرسه :

مدیر مدرسه : مهناز قوامی

معاون آموزشی :فریده تفحصی 

معاون پرورشی : طوبی یوسفی

نماینده معلمان:شهلا غلامی 

رئیس انجمن: جمال حسینی

سپاس خدای را که اول است بی آنکه پیش از او اولی باشد ،

آخر است بی آنکه پیش از او آخری باشد

 ****************************************************************

1*نظارت برکیفیت آموزشی در کلاس های مدرسه((بهبود وتوسعه روشهای فعال تدریس))

2*غعال نمودن شورای معلمان

3*تقویت وتئسعه فعالیت های مکمل وفوق برنامه

4*توسعه فعالیت کتابخانه ،مطالعه دانش آموزان وهمکاران واولیای مدرسه

5*زیباسازی وایجادنشاط درمحیط آموزشگاه وتامین تجهیزات وامکانات

6*توسعه وتعمیق فعالیتهای مذهبی وآموزش نماز وقرآن واستفاده از امام جماعت روحانی

**************************************************************

باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

 

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                                دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

تقویت وتوسعه فعالیت های مکمل وفوق برنامه

مستندات قانونی

1-اهداف برنامه های تعلیم وتربیت

2- اولویت های کاری سازمان آموزش وپرورش

4-محورهای اصلی  فعالیت معاونت آموزش وپرورش عمومی

5-دستورالعمل ها وبخشنامه های مربوط به اجرای فعالیتهای مکمل وفوق برنامه

اهمیت وضرورت اجرا

-         ایجاد تغییرات مفید درنوع نگرش وآموزش معلمین درروشهای تدریس از جمله استفاده از روشهای نوین تدریس

-         توجه به نفس واهمیت دانش آموز محوری وغعال نمودن فراگیران با استفاده از راهکارهای مناسب که درجریان فعالیت های فوق برنامه درسطح مدارس وخارج از ان می توان به آن دست یافت

-         بالا بردن تفکر خلاق درفراگیران وافزایش اعتماد به نفس دانش آموزان

-         تشویق دانش آموزان به مشارکت اجتماعی وافزایش حس تعامل وهمکاری دربین آنها

-         شناخت استعدادهای دانش آموزان وبکارگیری روشهای تدریس وهمچنین افزایش میزان یادگیری عمیق دانش اموزان

اهداف

کمی

افزایش درصدی میزان فعالیت معلمین ودانش آموزان دراجرای طرح نسبت به سنوات گذشته

کیفی

ارتقا سطح آموزش وپرورش دانش آموزان از طریق تنوع بخشی به برنامه های فوق

شاخص

واحد

میزان

سال 89/88

سال 90/89

میزان 80%آمار                  به                    نفر

ضریب اهمیت

اولویت سوم کاری

راهکارهای اجرایی

با توجه به ایجا د تغییرات مفید درسطح آموزش وپرورش دربین مدارس ورسیدن به اهداف وبرنامه های کلی کشور وهمچنین برنامه هایی که لازمه پیشرفت وارتقای دانش آموزان می باشد با همت واراده کارکنان ومعلمین مدارس به ویژه نقش مثبت وموثر مدیران می توانند با اولویت بندی بودجه های جاری مدارس وهمچنین ایجاد انگیزه دربین معلمین ومربیان از طریق تشویق وروشهای صحیح وتهیه منابع وامکانات مناسب می توان بیشتر برنامه های کلاسی آموزشگاهی را درقالب فعالیتهای مکمل وفوق برنامه به مرحله اجرادرآوردوذهنیت وتفکرات محدود مدیر ومربیان ،معلمین ،دانش آموزان وبخصوص اولیای محترم رااز چهارچوب خشک آموزشگاهی وتکراری خارج نموده وباتنع بخشی به فعالیتهای آموزشی وپرورشی از جمله:

1-هماهنگی با سایر مراکز مرتبط بابرنامه های آموزشگاه ازجمله کانون های تربیتی ،کانون پرورش فکری ،مرکز فنی وحرفه ای ،مراکز آزمایشگاهی وغیره ،دانش آموزان رابه تفکر وپی گیری وتحقق ولذت بخشی ازبرنامه ها ،تشویق وترغیب محوری

2-برگزاری اردوها وشرکت در جشنواره ها ،ترویج وفعال نمودن گردش علمی

3- تشکیل کارگاه درصورت امکان

4-تشویق اولیا به ویزه انتخاب اولیای دانش آموزانی که دراین زمینه تاثیر گذار باشند

منابع وامکانات مورد نیاز

اختصاص دادن قسمتی ازهزینه سرانه دراجرا نمودن این فعالیت ها

اختصاص دادن قسمتی زیادی ازکمکهای مردمی دراجرایی نمودن این فعالیتها

همکاری مسئولین اداره متبوع جهت هماهنگی باسایر مراکز وتشویق همکاران موفق

زمان اجرا

طول سال تحصیلی

مجری

کلیه همکاران

ناظر

مدیر ومسئول محترم واحد آموزشی

درصد تحقیق

درپایان هردوره می توان براسا س میزان موفقیت ارزیابی نمود

   مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                  رئیس انجمن       نماینده معلمان

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

      باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                  دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

فعالیت کتابخانه ومطالعه دردانش آموزان ،همکاران واولیاء

مستندات قانونی

آیین نامه اجرایی

اهمیت وضرورت اجرا

-         ارزشی کردن مطالعه وکتابخانه  

-         تشویق دانش آموزان ،همکاران واولیا به مطالعه

-         بالا بردن سطح اطلاعات عمومی وتخصصی اولا،همکاران ودانش آموزان

اهداف

کمی

50%

کیفی

بالابردن فرهنگ مطالعه دربین همکاران واولیای دانش آموزان

شاخص

واحد

                                  میزان

خلاصه نویسی ،گزارش،تحقیق

سال 89/88

سال 90/89

 

ضریب اهمیت

اولویت چهارم کاری

راهکارهای اجرایی

1-    برپایی نمایشگاه کتاب ومجلات به منظور ایجاد انگیزه دراولیا ،همکاران و

دانش آموزان

2-اشتراک والدین درتهیه مجلات

3- اهدای کتاب ومجلات به مناسبت موفقیت های انان

4-ایجاد کتابخانه کلاسی ،کتابخانه اولیا وهمکاران

منابع وامکانات مورد نیاز

 

خرید کتاب وتجهیز کتابخانه از محل سرانه

زمان اجرا

طول سال تحصیلی

مجری

مدیر ؛نماینده معلمیان ورئیس انجمن

ناظر

معاون آموزشی

درصد تحقیق

 

مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                 رئیس انجمن:           نماینده معلمان

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                        دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

نظارت برکیفیت اموزشی کلاس های مدرسه

بهبود وتوسعه روشهای فعال تدریس  

مستندات قانونی

اهداف واستراتژی وسیاستهای مرتبط بابرنامه چهارم توسعه –روشهای همیاری –مشارکتی وتدریس فعال ودانش آموز محوری

اهمیت وضرورت اجرا

-         افزایش درصدقبولی دانش آموزان درمراکز علمی وتامین نیروی انسانی بومی 

-         یادگیری لذت بخش باشد

-         آموزش مهارتهای زندگی واجتماعی

اهداف

کمی

اجرای روشهای نوین تدریس درکلاس (4نفرازمعلمان)

کیفی

مشارکت بیشتر دانش آموزان درامر تدریس وبهبودیادگیری،شناسایی نقاط ضعف یادگیری وبرنامه ریزی برای جبران کاستی ها

شاخص

واحد

                                  میزان

خلاصه نویسی ،گزارش،تحقیق

سال 89/88

سال 90/89

نفر

4

7

ضریب اهمیت

اولویت اول کاری

راهکارهای اجرایی

1-اطلاع رسانی به موقع دوره های دانش افزایی معلمان

2-شرکت معلمان درجشنواره الگوهای برتر تدریس

3- نظارت برتدریس معلمان

4-هنگام ارزشیابی معلمان به عنوان کار مثبت امتیازداده شود

منابع وامکانات مورد نیاز

 

منبع خاصی نیاز ندارد

زمان اجرا

طول سال تحصیلی

مجری

معلمان

ناظر

معاون ومدیر

درصد تحقیق

 

مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                رئیس انجمن:           نماینده معلمان :

 ******************************************************************

 باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                         دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

زیبا سازی وایجاد نشاط درمحیط آموزشگاه وتامین تجهیزات 

مستندات قانونی

اولویت کاری شورای مدرسه وانجمن اولیا آموزشگاه

محورهای اصلی فعالیت معاونت آموزش وپرورش عمومی

ماده 6 آیین نامه اجرایی

اهمیت وضرورت اجرا

ایجاد نشاط وشادابی درمحیط آموزشگاه وتاثیرات مثبت آن درروحیه دانش آموزان وکارکنان تقویت روحیه مشارکت وهمکاری اولیابه مدرسه ودلگرمی دادن به مراجعین که فرزندان انهادرمحیطی شاداب وزیبا تحصیل می نمایندوبطور کلی تغییرنگرش وذهنیت مثبت دروالدین وسرعت بخشیدن به امر اموزش وهمچنین یادگیری عمیق درفراگیران درصورت تجهیز آموزشگاهبه منابع ومواد آموزشی ایجاد زمینه مناسب جهت فعالیت بیشترکارکنان ومعلمین دراموزشگاه

اهداف

کمی

افزایش درصدی جذب دانش آموزان ومشارکت اولیا بامدرسه

کیفی

کیفیت بخشی به امر آموزش وپرورش دانش آموزانوایجاد محیطی شاداب ودلگرم کننده برای دانش آموزان

شاخص

واحد

                                  میزان

سال 89/88

سال 90/89

جلسه

 

10جلسه

ضریب اهمیت

اولویت پنجم کاری

راهکارهای اجرایی

اولویت بندی انجام تعمیرات اساسی وخرید اقلام مورد نیاز اموزشگاه

دیوارنویسی محیط آموزشگاه براساس شرایط سنی وروحی دانش آموزان مقطع ابتدایی

جمع بندی وجمع آوری وسایل اضافی وغیر ضروری درمحیط آموزشگاه

قراردادن گلهای تزئینی درمحیط آموزشگاه وکلاسهای درس

تهیه وسایل ومواد آموزشی مناسب درجهت استفاده وآموزش بهتر

اجرای برنامه های مناسب ومتنوع جهت شاداب نمودن روحیه دانش آموزان

منابع وامکانات مورد نیاز

تخصیص قسمتی ازسرانه آموزشی وکمکهای مردمی به برنامه های مورد نظر

همکاری وهماهنگی مدیران وکارکنان آموزشگاه

همکاری شورای مدرسه وانجمن مدرسه

زمان اجرا

 بیشترین فعالیت طی پروژه مهر وطول سال تحصیلی

مجری

مدیر ومعاونین ونیروهای خدماتی

ناظر

شورای مدرسه وانجمن اولیاء

درصد تحقیق

درپایان سال تحصیلی پس ازارزیابی مسئولین واولیامیزان تاثیرگذاری وهمچنین درصدتحقق آن مشخص خواهد شد.

مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                     رئیس انجمن:        نماینده معلمان :

      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                          دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

فعال نمودن شورای مدرسه 

مستندات قانونی

ایین نامه اجرایی ،شورای معلمان ،بخشنامه های وزارتی وسازمان

اهمیت وضرورت اجرا

1-بالا بردن سطح اطلاعات تخصصی وعمومی همکارن

2- برطرف نمودن مشکلات مربوط به دانش آموزان ازطریق مطالعه وتحقیق وبحث درخصوص ان

3- برپا نمودن جلسات

4- تبادل تجربه دربین همکاران

اهداف

کمی

60%

کیفی

بالابردن سطح بینش وآگاهی همکاران درزمینه آموزشی و...............

شاخص

       

واحد

 

                                  میزان

سال 89/88

سال 90/89

جلسه

7

12

ضریب اهمیت

اولویت دوم کاری

راهکارهای اجرایی

1-استفاده ازنطرات همکاران وتبادل تجربیات

2-تشکیل جلسات به صورت کارگاهی وگروهی  

3- تهیه کتب علمی وتخصصی برای همکاران

4-داشتن دستور جلسه وانتخاب موضوعات مورد بحث طبق علاقه ونیاز همکاران

منابع وامکانات مورد نیاز

1-    مجلات آموزش ابتدایی وتکنولوز و.............

2-    کتابهای موجوددرکتابخانه

3-    سرانه اموزشی

زمان اجرا

هرماه یک جلسه  

مجری

کلیه همکاران

ناظر

مدیر

درصد تحقیق

 

مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                             رئیس انجمن:       نماینده معلمان :

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                       دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

توسعه وتعمیق فعالیتهای مذهبی وآموزش نماز وقرآن

مستندات قانونی

دستوالعمل های وزارتی وبخشنامه های مربوطه آیین نامه ی اجرایی

اهمیت وضرورت اجرا

-         آموزش صحیح قرائت قرآن ونماز   

-         ترغیب دانش آموزان به شرکت درنماز جماعت به عنوان فریضه دینی  

-         رشد دینی واعتقادی دردانش آموزان

اهداف

کمی

30%

کیفی

آموزش قرائت صحیح نمازوایجاد میل ورغبت به شرکت در انجام غعالیتهای دبنی دردانش آموزان

شاخص

واحد

                                  میزان

سال 89/88

سال 90/89

تعداد دانش آموزان

100

250

ضریب اهمیت

5

راهکارهای اجرایی

1-آموزش کامل وضو ونماز توسط همکاران پایه دوم تا پنجم

2-برگزاری نماز جماعت به صورت عینی وعملی درنماز خانه  

3- بردن دانش آموزان به مسجد واشنا نمودن با اماکن مقدس

4-تشویق فعالان نماز

5- بیان داستانها وقصص شیرین قرآن وزندگی پیامبران دربرنامه نماز جماعت

منابع وامکانات مورد نیاز

1- کتابها وسی دی ونوارهای آموزشی نماز وقرآن

2- آذین بندی نماز خانه به کمک شعار نویسی ورنگ آمیزی

3- سرانه پرورشی

زمان اجرا

طول سال تحصیلی

مجری

معلمان

ناظر

مدیر

درصد تحقیق

 

مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                             رئیس انجمن:         نماینده معلمان :

 **************************************************************

 باسمه تعالی

معاونت آموزش وپرورش عمومی استان کردستان

برنامه عملیاتی آموزشگاهی

نام آموزشگاه : شهید فهمیده                                                 دوره تحصیلی :ابتدایی

عنوان برنامه

استفاده از امام جماعت جهت آموزش نماز –برگزاری منظم نماز وآموزش قرآن 

مستندات قانونی

براساس عانوین وبرنامه های عملیاتی اداره آموزش وپرورش شهرستان کامیاران

اهمیت وضرورت اجرا

استفاده از نیروی ازاد ومتخصص درآموزش قرآن واحکام ونماز برای دانش آموزان

بالا بردن توجه بیش از بیش به آموزش قرآن

نظارت لازم وبهینه به آموزش نماز وقران

ارتقا وتوسعه آموزش قران درپیش دبستانی وابتدایی

شرکت منظم دانش آموزان درنماز جماعت آموزشگاه

اهداف

کمی

آموزش صحیح قرآن  ،نماز واحکام پایه های سوم وچهارم وپنجم

کیفی

شرکت منظم دانش آموزان درنماز جماعت

ایجادرغبت وانگیزه دردانش آموزان باشرکت همکاران درنماز جماعت درکنار دانش آموزان

تشویق والدین به نظارت درمنزل واجرای صحیح نماز وخواندن قرآن

برگزاری جشن قرآن برای پایه اول

شاخص

واحد

                                  میزان

سال 89/88

سال 90/89

پنج پایه

 

 

ضریب اهمیت

 1

راهکارهای اجرایی

استفاده ازنوار قرآن وضبط جهت آموزش صحیح قران-برگزاری جشن قرآن برای دانش آموزان پایه اول باحضور اولیا-برگزاری جلسات ملاقات با اولیادرخصوص نظارت صحیح وتشویق به موقع درمنزل هنگام قرآن ونماز خواندن-برگزاری مسابقات قران واحکام دربین دانش آموزان پایه های مختلف

برنامه ریزی نمازجماعت برای پایه های سوم،چهارم وپنجم (هرروزیک پایه)

تشویق دانش آموزان ساعی  وتلاشگر درامر نماز قرآن واحکام

منابع وامکانات مورد نیاز

سجاده –رحل قرآن –کتاب قرآن-خرید جوایز وتقدیر نامه برای دانش آموزان ساعی وتلاشگر

زمان اجرا

طول سال تحصیلی

مجری

امام جماعت ومربی پرورشی

ناظر

معاون ومدیر

درصد تحقیق

 

 مدیر آموزشگاه :مهناز قوامی                       رئیس انجمن:                   نماینده معلمان :

نوع مطلب :
برچسب ها : نمونه برنامه سالانه مدارس ابتدایی سال89،
لینک های مرتبط :
معاون آموزشی س .کیانی
دوشنبه 1 تیر 1394
چهارشنبه 7 مهر 1395 11:46 ب.ظ
خیلی عالی بود استفاده بردیم
چهارشنبه 7 مهر 1395 11:46 ب.ظ
خیلی عالی بود استفاده بردیم
چهارشنبه 27 آبان 1394 08:16 ق.ظ
خیلی عالی بود
دوشنبه 20 مهر 1394 07:58 ق.ظ
با سلام و خسته نباشین .کارتون خیلی عالی بود .یست اگر قیمت ها هم در برنامه گنجانده میشد جالب تر میبود
دوشنبه 20 مهر 1394 07:55 ق.ظ
برنامه یجالبی بود استفاده بردیم .کاش با فرمت جدید بود .بیزحمت اگر مال سال جدید 94/95دارین ارسال کنین .ممنونم
شنبه 18 مهر 1394 02:41 ب.ظ
با سلام ودست مریضاد من مدیر متوسطه درهمدان هستم از روش کارتون خوشم اومد فقط استفاده از امکانات موجود رو هم لحاظ کنید
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic