تبلیغات
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - فیلم های آموزشی راهنمای تدریس ریاضی پایه پنجم
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟


1
فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددیفارسیفایل17.81 MB
2فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددیفارسیفایل28.43 MB
3فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددیفارسیفایل32.26 MB
4فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس دوم- معرفی میلیاردفارسیفایل19.27 MB
4فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس دوم- معرفی میلیاردفارسیفایل28.03 MB
5فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس دوم- معرفی میلیاردفارسیفایل35.88 MB
6فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس سوم- جمع و تفریق عددهای مركبفارسیفایل19.38 MB
7فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس سوم- جمع و تفریق عددهای مركبفارسیفایل25.75 MB
8فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس چهارم- الگوهافارسیفایل18.03 MB
9فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس چهارم- الگوهافارسیفایل29.44 MB
10فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس1-كسرهای بزرگتر از واحدفارسیفایل29.06 MB
11فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس1-كسرهای بزرگتر از واحدفارسیفایل29.06 MB
12فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس1-كسرهای بزرگتر از واحدفارسیفایل29.06 MB
13فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس2-جمع و تفریق عددهای مخلوطفارسیفایل26.51 MB
142فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس2-جمع و تفریق عددهای مخلوطفارسیفایل28.05 MB
15فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس2-جمع و تفریق عددهای مخلوطفارسیفایل22.40 MB
16فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس3-ضرب كسرهافارسیفایل29.09 MB
17فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس3-ضرب كسرهافارسیفایل26.91 MB
18فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس4-تقسیم كسرهافارسیفایل210.0 MB
19فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس4-تقسیم كسرهافارسیفایل29.97 MB
20فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس4-تقسیم كسرهافارسیفایل22.30 MB
21فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس5-ضرب عددهای مخلوطفارسیفایل28.40 MB
22فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس5-ضرب عددهای مخلوطفارسیفایل28.71 MB
23فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس5-ضرب عددهای مخلوطفارسیفایل24.08 MB
24فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلمریاضی پایه پنجمدرس1- نسبتفارسیفایل19.70 MB
25فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلمریاضی پایه پنجمدرس1- نسبتفارسیفایل218.1 MB
26فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلمریاضی پایه پنجمدرس2- نسبت های مساویفارسیفایل10.1 MB
27فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلمریاضی پایه پنجمدرس3- تناسبفارسیفایل14.2 MB
28فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلمریاضی پایه پنجمدرس4- درصدفارسیفایل17.3 MB
29فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعی ها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس1- تقارن محوریفارسیفایل26.7 MB
30فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 4- تقارن و چندضلعی ها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 2-تقارن مركزیفارسیفایل8.79 MB
31فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 4- تقارن و چندضلعی ها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 3- زاویه و نیمسازفارسیفایل13.8 MB
32فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 4- تقارن و چندضلعی ها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 4-چندضلعی ها و مجموع زاویه های آن هافارسیفایل27.7 MB
33فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 5- عددهای اعشاری
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 1- عددهای اعشاریفارسیفایل22.6 MB
34فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 5- عددهای اعشاری
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 2- جمع و تفریق عددهای اعشاریفارسیفایل17.6 MB
35فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 5- عددهای اعشاری
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 4- ضرب عددهای اعشاریفارسیفایل17.0 MB
36فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 6
فیلمریاضی پایه پنجممقدمهفارسیفایل15.56 MB
37فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 6
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 1فارسیفایل94.43 MB
38فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 6
فیلمریاضی پایه پنجمدرس2فارسیفایل60.26 MB
39فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 6
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 4فارسیفایل77.84 MB
40فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 7
فیلمریاضی پایه پنجممقدمهفارسیفایل8.51 MB
41فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 7
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 1فارسیفایل34.98 MB
42فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 7
فیلمریاضی پایه پنجمدرس2فارسیفایل25.91 MB
43فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 7
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 3فارسیفایل110 MB
44فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل 132.7 MB
45فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل293.6 MB
46فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل393.8 MB
47فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل499.9 MB
48فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل552.3 MB
49فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل6115 MB
50فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل782.1 MB
51فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
نمونه تدریس در كلاس درس
فیلمریاضی پایه پنجمنمونه تدریس در كلاس درسفارسیفایل320 MB
52كتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی پنجم ابتدایی
كتابریاضی پایه پنجمگروه تالیف ریاضی پایه پنجمفارسیدانلود3.5MB
53كتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی (چاپ 95)كتابریاضی پایه پنجمگروه تالیف ریاضی پایه پنجمفارسیدانلود25MB
  منبع :http://math-dept.talif.sch.ir/
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
معاون آموزشی کیانی
شنبه 29 آبان 1395
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:46 ق.ظ

Incredible loads of beneficial info.
get online prescription for viagra viagra cheap price can you buy viagra online cheap viagra online uk buy internet viagra can you buy viagra in stores order cheap viagra online buy viagra no rx low price viagra buy viagra online paypal
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:24 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis kaufen cialis generika cialis purchasing cialis lilly tadalafi try it no rx cialis comprar cialis 10 espa241a discount cialis cialis daily dose generic precios de cialis generico cialis 20 mg cost
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:05 ب.ظ

Incredible a lot of very good info.
buy brand cialis cheap prices on cialis 10 mg cialis 20 mg best price prezzo cialis a buon mercato cialis et insomni low dose cialis blood pressure cialis et insomni american pharmacy cialis cialis canadian drugs cialis 5 mg buy
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:31 ق.ظ

This is nicely put. !
order viagra online with prescription online sildenafil uk buy real viagra cheap can u buy viagra online buy generic viagra online safely is it illegal to buy viagra viagr buy viagra in china buy viagra pills online viagra pharmacy
شنبه 18 فروردین 1397 06:38 ب.ظ

Lovely stuff, Cheers.
cialis dosage cialis sale online opinioni cialis generico get cheap cialis safe dosage for cialis recommended site cialis kanada viagra vs cialis cialis for sale tadalafil 20mg viagra or cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 12:00 ق.ظ

With thanks! I enjoy it.
generic cialis with dapoxetine acquistare cialis internet effetti del cialis cost of cialis cvs costo in farmacia cialis cialis generique cialis without a doctor's prescription cialis rckenschmerzen cialis generico lilly cialis tablets
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:14 ب.ظ

With thanks. Plenty of forum posts.

side effects of cialis cialis sale online only best offers cialis use cialis online deutschland 5 mg cialis coupon printable cialis e hiv cialis canadian drugs preis cialis 20mg schweiz cialis 5mg cialis for sale south africa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است