تبلیغات
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - فیلم های آموزشی راهنمای تدریس ریاضی پایه پنجم
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟


1
فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددیفارسیفایل17.81 MB
2فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددیفارسیفایل28.43 MB
3فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددیفارسیفایل32.26 MB
4فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس دوم- معرفی میلیاردفارسیفایل19.27 MB
4فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس دوم- معرفی میلیاردفارسیفایل28.03 MB
5فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس دوم- معرفی میلیاردفارسیفایل35.88 MB
6فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس سوم- جمع و تفریق عددهای مركبفارسیفایل19.38 MB
7فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس سوم- جمع و تفریق عددهای مركبفارسیفایل25.75 MB
8فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس چهارم- الگوهافارسیفایل18.03 MB
9فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس چهارم- الگوهافارسیفایل29.44 MB
10فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس1-كسرهای بزرگتر از واحدفارسیفایل29.06 MB
11فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس1-كسرهای بزرگتر از واحدفارسیفایل29.06 MB
12فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس1-كسرهای بزرگتر از واحدفارسیفایل29.06 MB
13فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس2-جمع و تفریق عددهای مخلوطفارسیفایل26.51 MB
142فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس2-جمع و تفریق عددهای مخلوطفارسیفایل28.05 MB
15فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس2-جمع و تفریق عددهای مخلوطفارسیفایل22.40 MB
16فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس3-ضرب كسرهافارسیفایل29.09 MB
17فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس3-ضرب كسرهافارسیفایل26.91 MB
18فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس4-تقسیم كسرهافارسیفایل210.0 MB
19فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس4-تقسیم كسرهافارسیفایل29.97 MB
20فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس4-تقسیم كسرهافارسیفایل22.30 MB
21فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس5-ضرب عددهای مخلوطفارسیفایل28.40 MB
22فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس5-ضرب عددهای مخلوطفارسیفایل28.71 MB
23فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 2- كسر
فیلمریاضی پایه پنجمدرس5-ضرب عددهای مخلوطفارسیفایل24.08 MB
24فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلمریاضی پایه پنجمدرس1- نسبتفارسیفایل19.70 MB
25فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلمریاضی پایه پنجمدرس1- نسبتفارسیفایل218.1 MB
26فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلمریاضی پایه پنجمدرس2- نسبت های مساویفارسیفایل10.1 MB
27فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلمریاضی پایه پنجمدرس3- تناسبفارسیفایل14.2 MB
28فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 3- نسبت، تناسب و درصد
فیلمریاضی پایه پنجمدرس4- درصدفارسیفایل17.3 MB
29فیلم آموزشی راهنمای تدریس
فصل 4- تقارن و چندضلعی ها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس1- تقارن محوریفارسیفایل26.7 MB
30فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 4- تقارن و چندضلعی ها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 2-تقارن مركزیفارسیفایل8.79 MB
31فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 4- تقارن و چندضلعی ها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 3- زاویه و نیمسازفارسیفایل13.8 MB
32فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 4- تقارن و چندضلعی ها
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 4-چندضلعی ها و مجموع زاویه های آن هافارسیفایل27.7 MB
33فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 5- عددهای اعشاری
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 1- عددهای اعشاریفارسیفایل22.6 MB
34فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 5- عددهای اعشاری
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 2- جمع و تفریق عددهای اعشاریفارسیفایل17.6 MB
35فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 5- عددهای اعشاری
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 4- ضرب عددهای اعشاریفارسیفایل17.0 MB
36فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 6
فیلمریاضی پایه پنجممقدمهفارسیفایل15.56 MB
37فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 6
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 1فارسیفایل94.43 MB
38فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 6
فیلمریاضی پایه پنجمدرس2فارسیفایل60.26 MB
39فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 6
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 4فارسیفایل77.84 MB
40فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 7
فیلمریاضی پایه پنجممقدمهفارسیفایل8.51 MB
41فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 7
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 1فارسیفایل34.98 MB
42فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 7
فیلمریاضی پایه پنجمدرس2فارسیفایل25.91 MB
43فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
فصل 7
فیلمریاضی پایه پنجمدرس 3فارسیفایل110 MB
44فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل 132.7 MB
45فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل293.6 MB
46فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل393.8 MB
47فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل499.9 MB
48فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل552.3 MB
49فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل6115 MB
50فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
آشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم
فیلمریاضی پایه پنجمآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجمفارسیفایل782.1 MB
51فیلم آموزشی راهنمای تدریس 
نمونه تدریس در كلاس درس
فیلمریاضی پایه پنجمنمونه تدریس در كلاس درسفارسیفایل320 MB
52كتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی پنجم ابتدایی
كتابریاضی پایه پنجمگروه تالیف ریاضی پایه پنجمفارسیدانلود3.5MB
53كتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی (چاپ 95)كتابریاضی پایه پنجمگروه تالیف ریاضی پایه پنجمفارسیدانلود25MB
  منبع :http://math-dept.talif.sch.ir/
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
معاون آموزشی کیانی
شنبه 29 آبان 1395
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:07 ب.ظ

Cheers, I like this!
no prescription cialis cheap cialis dosage recommendations recommended site cialis kanada cialis uk cialis daily reviews rx cialis para comprar rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg pastillas cialis y alcoho cialis in sconto
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:11 ق.ظ

You revealed it well.
cialis 20 mg best price cialis rckenschmerzen cialis daily new zealand venta de cialis canada cialis taglich if a woman takes a mans cialis cialis canada on line cialis generico postepay look here cialis order on line 5 mg cialis pharmacie en ligne
سه شنبه 13 آذر 1397 06:50 ب.ظ

Perfectly spoken certainly! .
online cialis cialis sale online cialis 5 mg schweiz prices on cialis 10 mg enter site 20 mg cialis cost cialis generisches kanada buy cialis no prescription cialis cheap try it no rx cialis il cialis quanto costa
سه شنبه 13 آذر 1397 07:44 ق.ظ

Position nicely applied!.
cialis billig cialis side effects tadalafilo cialis rezeptfrei sterreich ou acheter du cialis pas cher free cialis buy brand cialis cheap cilas cialis tablets australia cialis tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:47 ب.ظ

Whoa all kinds of great material.
cialis dose 30mg cilas cialis kaufen wo india cialis 100mg cost side effects of cialis cialis prezzo in linea basso buying brand cialis online buying cialis in colombia generic cialis pro cialis para que sirve
یکشنبه 11 آذر 1397 06:51 ق.ظ

You actually expressed that perfectly!
the best site cialis tablets viagra or cialis enter site very cheap cialis ou acheter du cialis pas cher wow cialis 20 are there generic cialis discount cialis cialis daily reviews cialis 20 mg cut in half female cialis no prescription
شنبه 10 آذر 1397 06:29 ق.ظ

Thank you. Loads of postings!

cialis online holland canadian discount cialis click now buy cialis brand best generic drugs cialis callus we choice cialis uk buying brand cialis online acquistare cialis internet cialis uk next day look here cialis cheap canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:13 ب.ظ

Kudos! A good amount of advice.

where do you buy cialis cialis 20 mg best price cialis generico en mexico comprar cialis 10 espa241a prix cialis once a da cialis prezzo al pubblico cipla cialis online tadalafil tablets buy cialis cheap 10 mg cialis 5mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:33 ق.ظ

Amazing loads of wonderful facts.
cialis e hiv generic cialis at the pharmacy cialis free trial cialis 20 mg cost cialis pills boards prezzo di cialis in bulgaria wow cialis tadalafil 100mg cialis dose 30mg buy cialis online legal enter site 20 mg cialis cost
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:42 ب.ظ

Very well spoken really. !
cialis rckenschmerzen low cost cialis 20mg buy generic cialis generic cialis at the pharmacy cialis generika comprar cialis 10 espa241a cialis canada opinioni cialis generico cialis dosage acheter cialis meilleur pri
چهارشنبه 11 مهر 1397 07:06 ق.ظ

Cheers. A good amount of advice!

non 5 mg cialis generici cialis prices how does cialis work cialis cost cialis generico lilly buy cialis online legal brand cialis generic cialis lilly tadalafi warnings for cialis cialis 5 effetti collaterali
دوشنبه 9 مهر 1397 05:44 ق.ظ

You made the point!
generic low dose cialis cialis coupons cialis prezzo di mercato achat cialis en europe free generic cialis no prescription cialis cheap estudios de cialis genricos generic cialis soft gels cialis 20mg cialis en 24 hora
یکشنبه 1 مهر 1397 07:17 ق.ظ

Amazing a good deal of very good knowledge!
best canadian mail order pharmacies northwest pharmacies in canada northwest pharmacies mail order are canadian online pharmacies safe buy viagrow pro north west pharmacies canada drugs for sale in mexico canadian mail order pharmacies pharmacy canada safe canadian online pharmacies
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:47 ب.ظ

Cheers, Plenty of knowledge!

free generic cialis cialis professional from usa side effects of cialis buy cialis uk no prescription miglior cialis generico tadalafil 5mg buy cialis cheap 10 mg cialis 5 mg para diabeticos cialis daily dose generic preis cialis 20mg schweiz
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:17 ب.ظ

Thank you! Good information!
best place to buy generic viagra online buy generic viagra online uk buy viagra for men buy viagra online without a prescription how to purchase viagra online viagra uk buy how to buy viagra without prescription is it legal to buy viagra buy viagra pill cheapest viagra pills online
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:42 ق.ظ

Amazing content. Regards.
cialis generique 5 mg only here cialis pills cialis australian price walgreens price for cialis free cialis order a sample of cialis cialis 20mg 5 mg cialis pharmacie en ligne tadalafil generic cialis for sale south africa
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:47 ب.ظ

Many thanks! I appreciate it.
we use it 50 mg cialis dose cialis from canada generic cialis in vietnam buy name brand cialis on line preis cialis 20mg schweiz cialis cost cialis great britain wow look it cialis mexico we choice cialis pfizer india cialis dosage recommendations
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:46 ق.ظ

Incredible loads of beneficial info.
get online prescription for viagra viagra cheap price can you buy viagra online cheap viagra online uk buy internet viagra can you buy viagra in stores order cheap viagra online buy viagra no rx low price viagra buy viagra online paypal
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:24 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis kaufen cialis generika cialis purchasing cialis lilly tadalafi try it no rx cialis comprar cialis 10 espa241a discount cialis cialis daily dose generic precios de cialis generico cialis 20 mg cost
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:05 ب.ظ

Incredible a lot of very good info.
buy brand cialis cheap prices on cialis 10 mg cialis 20 mg best price prezzo cialis a buon mercato cialis et insomni low dose cialis blood pressure cialis et insomni american pharmacy cialis cialis canadian drugs cialis 5 mg buy
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:31 ق.ظ

This is nicely put. !
order viagra online with prescription online sildenafil uk buy real viagra cheap can u buy viagra online buy generic viagra online safely is it illegal to buy viagra viagr buy viagra in china buy viagra pills online viagra pharmacy
شنبه 18 فروردین 1397 06:38 ب.ظ

Lovely stuff, Cheers.
cialis dosage cialis sale online opinioni cialis generico get cheap cialis safe dosage for cialis recommended site cialis kanada viagra vs cialis cialis for sale tadalafil 20mg viagra or cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 12:00 ق.ظ

With thanks! I enjoy it.
generic cialis with dapoxetine acquistare cialis internet effetti del cialis cost of cialis cvs costo in farmacia cialis cialis generique cialis without a doctor's prescription cialis rckenschmerzen cialis generico lilly cialis tablets
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:14 ب.ظ

With thanks. Plenty of forum posts.

side effects of cialis cialis sale online only best offers cialis use cialis online deutschland 5 mg cialis coupon printable cialis e hiv cialis canadian drugs preis cialis 20mg schweiz cialis 5mg cialis for sale south africa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است