دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی س .کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

انیمیشن تشکیل خاک و جذب مواد مغذی

 

پرسشی که اغلب در رابطه با از دست دادن خاک به وسیله فرسایش پیش می آید، آن است که مدت زمان لازم برای تشکیل 2 تا 3 سانتی متر خاک چقدر است؟ خاک شناسان در این مورد بر اساس اینچ یا سانتی متر فکر نمی کنند بلکه در این رابطه افقها، لایه ها و پروفیلها را در نظر می گیرد. تفاوتی که بین سرعت تشکیل خاک بر روی سنگهای یکپارچه و ته نشستهای غیر یکپارچه وجود دارد آشکار است.
کلارک با بررسی مواد محلول در رودخانه ها این گونه نتیجه گیری کرد که سطح اراضی کره زمین در هر 30000 سال به اندازه 30 سانتی متر پایین می رود. مقادیر زیادی از مواد باید از خاکهای کامل جوان و مسن خارج شده باشند. عواملی که بر سرعت پدیده پدوژنز تاثیر دارند شامل شدت هوازدگی فساد و پسروی و ماندگی پدولوژیکی باشد. شدت هوازدگی در واحد حجم خاک برای پروفیلهای کم عمق که تکوین آنها به کندی از سنگهای آذرین ریز بافت انجام شده بیشتر از پروفیلهای کم عمقتری است که با سن و اقلیم همسان از سنگهای درشت بافت گابرو تشکیل شده است. پسروی شامل فرآیندهای برگشتی است مانند آنچه که در مورد شور شدن دوباره فصلی خاکی که تدریجا آبشویی شده ملاحظه می گردد. ماندگی پدولوژیکی خاک به پایداری آن در برابر شرایط تغییر یافته محیطی گفته می شود.مقاطع خاک
بیشتر خاک ها دارای پروفیل یا سکانسی از لایه های افقی مشخص هستند. این افق ها نتیجه فرایند های حمل مواد بوسیله آب و فعالیت موجودات زنده هستند. بطور کلی 5 افق عمودی در یک خاک نمونه(Typical) وجود دارد که شامل افق های O ,A ,B ,C ,R می باشد.
افق O: بالاترین لایه در اکثر خاک هاست که اصولا حاوی گیاهان، سطوح مختلفی از مواد تجزیه شده و هوموس ها می باشد.
افق A: در زیر افقO افق A قرار دارد. این لایه اساسا از ذرات کانیایی تشکیل شده که دارای 2 ویژگی هستند. اولا در این لایه هوموس و دیگر مواد ارگانیکی با ذرات کانیایی مخلوط شده و ثانیا این زون، یک زون جابجایی است که در آن آب ذرات ریزتر و مواد محلول را حمل کرده و آنها را در لایه زیرین ته نشست داده است. بنابراین افق A از نظر رنگی تیره و از نظر بافتی سبک و متخلخل است. افق A عموما به 2 بخش، افق تیره تر بالایی با تجمع مواد آلی و افق پایینی که نشانگر فقدان مواد بدلیل انتقال آنها توسط آب است متمایز می شود..
افق B : یک لایه خاک حاوی مواد معدنی است که اصولا بوسیله ته نشینی تشکیل شده است
این لایه مواد حل شده توسط آب را از افق A دریافت می کند و دارای دانسیته حجمی بالاتری نسبت به افق A بدلیل غنی شدگی اش از ذرات رس می باشد. افق B معمولا بوسیله اکسیدهای آهن و آلومینیم یا بوسیله کربنات کلسیم ته نشین شده از افق A رنگی می شود.
افق C: اساسا از سنگ مادر هوازده شده ای تشکیل شده که توسط فرایندهای خاک زایی یا جابجایی یا تشکیل مواد ارگانیکی بطور موثر تحت تاثیر قرار نگرفته است.
افقR: حاوی سنگ بستر غیر هوازده است.
تشکیل و تحول خاک در رابطه با زمان
خاکها نیز همانند پستی و بلندی پیوسته در حال تغییر بوده ، با زمان تحول پیدا نموده و عیناً دارای چرخه زندگی مخصوص به خود می باشند . در چرخه زندگی خاکها مراحلی از قبیل سنگ مادر ، دوران قبل از بلوغ ، بلوغ و سرانجام دوران پیری وجود داشته و جهت مطالعه اثرات عامل زمان باید تأثیرات سایر عوامل را صفر یا نزدیک به صفر نمائیم .

زمان لازم برای پیدایش خاک

تشکیل خاک پروسه ای دو مرحله ای است ، مرحله اول تشکیل مواد مادری که در آن معمولاً ماد به صورت خرد شده در می آیند و مر حله دوم که در آن افقها خاک تشکیل می گردد.
طبعاً اگر زمان لازم برای هوادیدگی سنگ مادر نظیر گرانیت یا کوارتزیت را جزء زمان لازم برای تشکیل خاک ها بحساب آوریم زمان تشکیل خاک خیلی خیلی زیاد خواهد شد . در حالی که اگر تشکیل خاک بر روی مواد مادری خرد شده و قابل نفوذ و بویژه در اقلیم گرو مرطوب آغاز شود. زمان لازم خیلی کوتاه تر و سریع تر خواهد بود . نباتات می توانند . در مواد اولیه و سنگ مادر تازه نیز رشد و نمو نمایند بنابراین تشکیل خاک الزاماً مقدم بر رشد نمو گیاه بر روی خاک نبوده و این نکته با مشاهده پوشش نباتی بر روی بریدگی های کناره جاده ها شاهراه ها نیز قابل تأیید است .
خشکی و فرسایش شدید مواد در نواحی شیب دار ، تشکیل و تحیل خاک بالغ به تعویق می اندازد . بدین ترتیب زمان توسعه و تکامل خاک ها از خاکی به خاک دیگر کاملاً متفاوت است . در یک خاک ممکن است در طول زمان مشخص تغییرات فاحشی رخ دهد در حالی که در خاک دیگر در همان مدت تغییرات ناچیز باشد. . بدین سبب درجه بلوغ خاک را با در نظر گرفتن میزان تکامل افق های آن بیان می کنند نه سن مطلق خاک.

سرعت تشکیل خاک و تحول خاک
به طور کلی سرعت تشکیل و تحول خاک همانند سایر پدیده های طبیعی در طول زمان تغییرا پیدا می کند. البته قابل ذکر است که اولاً سرعت تغییر خصوصیات خاک ها در سنین جوانی حداکثر بوده و هر چه خاک مسن تر شود تغییرات جزئی تر و نا محسوس تر می گردد . دوم اینکه سرعت پدیده های مختلف در طول زمان تغییر پیدا م یکند . به عنوان مثال تغییرات میزان مواد آلی خاکها را می توان در سه مرحله مجزا مطالعه کرد . در خاک های جوان مقدار مواد آلی در خاک بسرعت افزایش می یابد زیرا افزایش این مواد بیش از میزان تجربه و تخریب آنها می باشد . در خاک های بالغ مقدار مواد آلی خاک ثابت می ماند چون که میزان افزایش و تجربه این مواد در حال تعادل با یکدیگر و سر انجام در خاک های پیر 7مقدار مواد آلی رو به کاهش می گذارد زیرا در اثر هوادیدگی شدید میزان تجربه مواد آلی بیش از میزان افزایش این مواد صورت می گیرد. در حالت اخیر از حاصلخیزی خاک نیز کاسته می گردد.

تشکیل رسهای سیلیکاتی را نیز میتوان به عوان مثال دیگری در رابطه با سرعت توسعه و تکامل خاک مورد توجه قرار داد . بدین معنی که در خاک جوانی که دارای مقدار زیادی کانی های اولیه باشد میزان تشکیل رس زیاد می باشد . در حالی که خاک های بالغ و پیر که مقدار کانی های اولیه آنها کم است میزان تشکیل رس نیز کم می باشد و طبیعی است که مقدار زیاد رس تأم با تجزیه و تخریب بیشتر این گونه مواد است . بدین ترتیب برخی از فعل و انفعالات در خاکهای جوان شدید است در حالی که برخی دیگر عمدتاً در حاک های قدیمی و پیر صورت می گیرند .

مراحل اصلی تشکیل خاک
مراحل مختلف تشکیل یک خاک چمنی بر روی نهشته های یخچالی و آهکی قابل نفوذ به قرار زیر است :
1- افزایش وتغییر شکل مواد آلی به وسیله موجودات زنده خاک
2- انتقال و آبشویی کربنات وسپس باز های تبادلی
3- جذب وچرخش باز های تبادلی به وسیله گیاهان
4- هوادیدگی کانی های اولیه
5- سنتز رس های خاک
6- نقل وانتقال رس
تشکیل و تحول خاک در رابطه با شرایط اقلیمی
درجه حرارت و رطوبت از جمله متغییر های اقلیمی هستند که در تشکیل و منحوه تکامل خاک موثر می باشند . علاوه براین شرایط اقلیمی به طور غیر مستقیم از طریق تأثیر بر پوشش نباتی در تکامل خاک دخالت دارند . در موارد بسیاری ، اثرات اقلیم و پوشش نباتی به موازات یکدیگر ظاهر می گردند.نوع مطلب :
برچسب ها : تشکیل خاک و جذب مواد مغذی،
لینک های مرتبط : دبستان دخترانه بهاران باعملک،
معاون آموزشی س .کیانی
دوشنبه 11 فروردین 1393
جمعه 17 آذر 1396 04:38 ب.ظ
I've been surfing online greater than three hours these days, but I by no means found any interesting article like yours.
It's pretty worth sufficient for me. In my view, if all
web owners and bloggers made good content as you probably did, the net will likely be a
lot more helpful than ever before.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو