تبلیغات
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - تعداد 110 نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

تعداد 120 نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی

 

 

 

1.در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

 

                          = 310+(296-945)                                                                                  =(۸۵۲-۱۰۵۴)  -۳۵۲۱    

 

 

 

 

 


-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

 

3-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

 

4-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

 

 

 

5-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

 

 

 

6-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند  دانش آموز دارند؟

 

7-به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

 

 

 

8-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

 

 

 

9-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

 

 

 

10-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

 

 

 

 

 

11-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

 

                                                       ۲۴=۶+۶+۶+۶             ۲۴=۴X۶

 

                          X۳=                                      ۴X۸ =                                        ۷X۳

 

1۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

 

          ۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳            ......×.......=۸×۵            ......×.......=۱×۹

 

         ......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲              (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

 

1۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید.                                  ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)        

 

                                                                                         =۵×(۴+۶)

 

                                                                                        =(۸+۹)×۳

 

۲۴-برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید.14

 

۲۵-15هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

 

       (                    ) ......=۹×۸                 (                  )    ۴۲= ۶×......        

 

      (                    )   ۶۳=......×۷              (                  )    ۶۴=.......×۸

 

16.حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

 

           .........=۸ : ۴۸           .........=۶: ۵۴            ........=۴ : ۲۴         ..........= ۷ :۴۹

 

           ........=۵ : ۴۵          .........=۳  : ۱۸          ..........=۹  : ۳۶        .........= ۶ : ۳۶

 

حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.17

 

          =۴۲ × ۶            = ۷ × ۶۲            = ۳  × ۱۴          = ۹ × ۶۸           = ۷ × ۳۴

 

          = ۴ × ۱۲۳۴             = ۲ ×۲۲۳۳۴            = ۸× ۳۷۴۵         = ۵ × ۱۳۸۷ 

 

18-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

 

1۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

 

2۰-مدرسه راهنمایی  شهید سولدوزی  سلماس ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

 

 

 

 

 

21-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

 

  2۲-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

 

2۳- - حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

 

               = ۱۰۰×۵۶۸           =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴            = ۱۰ × ۱۰۰             = ۱۰۰ × ۳۲۰

 

              = ۳۰۰ × ۲۴۵۱          = ۸۰ × ۶۵۲             = ۲۰۰۰×۲۳۴۵           =۵× ۲۸۱

 

2۴-محصول سیب یک باغدار در سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

 

2۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

 

2۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

 

2۷-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

 

2۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

 

 2۹-باغداری در شهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

 

3۰-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

 

3۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

 

3۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

 

33-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

 

3۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 

 ۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

 

3۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند؟

 

3۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

 

 

 

3۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

 

3۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

 

4۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

 

4۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

 

4۲-ضرب های زیر را انجام دهید.         =۲۳×۸۴                    =۵۲×۱۲۳                 =۲۸×۶۳

 

              =۴۳×۷۸۵                     =۳۴×۲۵۸                    =۳۴×۷۵۳                 =۶۹×۱۲۸

 

              =۱۲۵×۳۲۶                  =۱۵۰×۴۲۶                 =۲۳۰×۱۵۹               =۴۵۸×۲۴۳۵

 

4۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

 

4۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

 

4۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

 

4۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

 

4۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

 

4۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

 

-یک خط                    -دوخط                -سه خط              -نمی توان خط عمود رسم کرد

 

4۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

 

5۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

 

5۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است.

 

5۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

 

5۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

 

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

 

-متساوی الاضلاع                -قائم الزاویه             -متساوی الساقین         

 

 

 

 

 

55-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

 

-دو خط متقاطع                  -دو خط موازی                    -دو خط عمود بر هم

 

56-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

 

-مربع                   متوازی الاضلاع              ذوزنقه    

 

57-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

 

5۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

 

59-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

 

6۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

 

6۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

 

 6۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

 

6۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

6۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

 

6۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 

 66-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

 

               ۶۳=۷×.....                   ۵۶= ۸ × .....                ۷۲ = ۹×.....        ۴۸= ......×۶

 

              .....=۷ : ۶۳                    ......=۸:۵۶                  .....=۹ : ۷۲       ......=۶ : ۴۸

 

6۷- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

 

                       ۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

 

-خارج قسمت:............

 

-مقسوم:................

 

-باقی مانده:...............

 

-مقسوم علیه:...............

 

68-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

 

 

 

-تغییر نمی کند                -۲ برابر می شود                      -نصف می شود

 

69-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند مداد می رسد؟

 

7۰-اگر مقسوم علیه تقسیمی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

 

الف: ۳             ب:  ۲              ج: ۱               د: ۶

 

7۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم به دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته می شود؟

 

7۲-اگر ۹۸ شاخه گل را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی می شود.

 

7۳-در تقسیم همیشه باقی مانده ................مقسوم علیه می باشد.

 

7۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریال می باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریال است؟

 

7۵-   ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی به اردو رفتند اگر بخواهند برای هر ۸ نفر یک چادر تهیه کنند حداقل چند چادر برای آنها لازم می باشد؟

 

76-محمد مطالعه کتاب داستانی را که ۵۶ صفحه داشت در یک هفته تمام کرد او در هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

 

 7۷-یک اتومبیل در مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی می کند . این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

 

7۸-باغداری در سلماس ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را در جعبه های ۲۳ کیلو گرمی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

 

7۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر است اتوبوسی این مسافت را در ۱۱ ساعت طی می کند این اتوبوس در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

 

8۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی می تراشد. برای تراشیدن ۵۶ گلدان چند روز باید کار کرد؟

 

8۱-یک کارگاه مجسمه سازی در منطقه اسلام آباد سلماس روزانه ۹ مجسمه بزرگ درست و بعد از رنگ آمیزی آنها را به قیمت ۴۵۳۰۰تومان می فروشد . قیمت هر مجسمه بطور متوسط چند تومان می باشد؟

 

8۲-ماشینی فاصله سلماس تا زنجان را که ۴۸۵کیلو متر می باشد در طی ۷ ساعت طی می کند حساب کنید این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

 

83-علی بعد از وارد شسدن به یک کتابفروشی با ۵۴۰۰تومان پول ۹ جلد دفترچه خرید . قیمت هر جلد دفترچه چند تومان می باشد؟

 

8۴-باغداری ۲۴ جعبه سیب که هر کدام ۲۰ کیلو گرم بود به ۱۲ خانوار بی بضاعت بطور مساوی اهدا کرد. به هر خانوار چند کیلو سیب رسیده است؟

 

8۵-حسین به میدان میوه و تره بار رفته ویک جعبه پرتقال که ۱۶ کیلو گرم بود خرید و بابت آن ۱۰۴۰۰ تومان پول داد . حسین هر کیلو پرتقال را چند تومان خریده است؟

 

8۶-دانش آموزان دبستان سعدی برای خرید پوشه کار ارزشیابی توصیفی این دبستان مبلغ ۱۳۵۰۰۰تومان کمک کرده اند که با این مبلغ می توان  ۹۰ پوشه کار خرید. قیمت هر پوشه کار چند تومان می باشد؟

 

 

 

 

 

8۷-چهار نفر باغدار روی هم۴۸۲۵۶متر زمین زراعی دارند .اگر اینها بخواهند زمین های خودشان را بین خودشان تقسیم کنند به هر کدام چند متر زمین می رسد؟

 

8۸-به هر چهار ضلعی که ضلعهای روبروی آن با هم موازی باشد .........................می نامند.

 

8۹-در هر متوازی الاضلاع ضلعهای روبرو باهم ...............و..................هستند.

 

90-در هر متوازی الاصلاع قطرها همدیگر را ....................می کنند.

 

9۱-تفاوت بین مستطیل و متوازی  الاضلاع چیست؟

 

9۲-با استفاده از خط کش و پرگار متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

9۳- با استفاده از خط کش متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قط آن ۳ و ۵ سانتی متر باشد.

 

9۴-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.

 

9۵-در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازیالاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.

 

9۶-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

9۷-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.

 

9۸-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.

 

9۹-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.

 

0 1۰-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.

 

۱0۱-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

۱0۲-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۵ سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.

 

۱0۳-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن ۴ و ۶ سانتی متر باشد.

 

۱0۴-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .....................و.................و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ................وو هر قطر از .............قطر دیگر می گذرد.

 

۱0۵- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.

 

۱0۶-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستیطل  را بیان کنید.

 

۱0۷-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

 

۱0۸-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم .................و ..............هستند.زاویه های روبرو با هم .............

 

 

 

وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم .................

 

۱0۹-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ......................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.

 

۱1۰-با استفاده از دوو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن ۶ و ۴ سانتی متر باشد.

 


نوع مطلب :
برچسب ها : تعداد 120 نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی،
لینک های مرتبط : دبستان دخترانه بهاران باغملک،
معاون آموزشی کیانی
یکشنبه 17 فروردین 1393
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:57 ب.ظ

Wonderful info. Appreciate it.
levitra 10 mg kopen buy generic levitra levitra prices buy generic levitra vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg bayer prezzo levitra without a doctor prescription buy levitra online levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 08:30 ق.ظ

You said it very well..
generic cialis at the pharmacy safe site to buy cialis online cialis dosage comprar cialis 10 espa241a cialis 05 cialis pills in singapore cialis without a doctor's prescription prezzo cialis a buon mercato side effects for cialis cialis 5 mg
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:21 ب.ظ

You actually reported that well.
40 mg cialis what if i take cialis australia org what is cialis prescription doctor cialis online cialis buy cialis cialis 20 mg cialis vs viagra cialis with 2 days delivery cialis for bph
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:08 ق.ظ

Effectively voiced without a doubt. !
buying cialis on internet cialis 5 mg funziona the best choice cialis woman cialis coupons prix de cialis cialis from canada generic cialis with dapoxetine cialis qualitat i recommend cialis generico get cheap cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:54 ب.ظ

Beneficial content. Thanks.
Canadian Pharmacy USA canada pharmaceuticals online prescriptions from canada without canadian pharcharmy online24 drugstore online is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacies stendra canadian viagra north west pharmacy canada drugs for sale
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:17 ق.ظ

You actually explained it perfectly.
buy viagra online no prescription viagra 100mg can you buy viagra without a prescription can you buy viagra without a prescription buy sildenafil online cheap viagra for cheap prices buy viagra with no prescription cheap generic viagra uk buy viagra pills viagra tablets online purchase
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:31 ب.ظ

Kudos, Quite a lot of advice!

cialis kaufen cialis diario compra cialis 5 mg funziona discount cialis cialis prices in england cialis pills in singapore cialis canada american pharmacy cialis viagra vs cialis cialis cost
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:51 ب.ظ

Regards, I enjoy it!
cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis efficacit cialis generico en mexico cialis pills best generic drugs cialis precios de cialis generico tadalafil 10 mg cialis 5mg prix cialis 5 mg funziona
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:57 ق.ظ

You reported this really well!
buy viagra no prescription uk buy viagra where can i buy cheap viagra online buy sildenafil viagra pharmacy prices for viagra buying viagra online without prescription viagra on prescription where to buy viagra with prescription buy viagra now buy generic viagra online
دوشنبه 22 مرداد 1397 02:50 ب.ظ

Wow loads of good knowledge!
warnings for cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis generic generico cialis mexico buy brand cialis cheap cialis for sale south africa cialis side effects dangers cialis diario compra order cialis from india best generic drugs cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:17 ق.ظ

Really tons of terrific material!
venta cialis en espaa cialis usa cost cialis 5 mg buy brand cialis generic cialis 5mg cialis therapie we use it cialis online store india cialis 100mg cost acquistare cialis internet cialis 20mg preis cf
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:20 ب.ظ

Thanks a lot. An abundance of postings!

cialis 20 mg best price viagra vs cialis buy generic cialis we choice free trial of cialis cialis generico in farmacia il cialis quanto costa cialis daily reviews achat cialis en suisse order a sample of cialis cialis generic tadalafil buy
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:36 ق.ظ

Good postings. Thanks.
buy viagra 25mg buy cheap viagra online with prescription online viagra pharmacy buy viagra thailand online generic viagra pharmacy how to order viagra pills where can i buy viagra without viagra buy no prescription viagra tablets buy online online pharmacy
جمعه 17 فروردین 1397 11:18 ب.ظ

Cheers, Helpful information!
we recommend cialis info cialis for bph estudios de cialis genricos ou acheter du cialis pas cher cialis 5mg cialis authentique suisse venta de cialis canada interactions for cialis we use it cialis online store cialis pills boards
جمعه 3 فروردین 1397 09:16 ب.ظ

With thanks, Great stuff.
get cheap cialis brand cialis nl cialis arginine interactio cialis therapie cialis 5 mg funziona cialis in sconto online prescriptions cialis when will generic cialis be available cialis with 2 days delivery cialis pills boards
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:50 ق.ظ

Awesome content, With thanks!
when will generic cialis be available cialis 5 mg funziona achat cialis en suisse import cialis cialis for sale cialis prices cialis 10mg prix pharmaci cialis qualitat cialis generico postepay cialis kaufen bankberweisung
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:31 ق.ظ
It's appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I have read this post and if I could I wish to suggest you
some interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article.
I wish to read even more things about it!
جمعه 25 فروردین 1396 10:23 ق.ظ
Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the amazing effort.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است