تبلیغات
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - دستور زبان فارسی
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

دستور زبان فارسی

« کلیات »

انواع کلمه :

فعل – اسم – صفت – ضمیر – قید – حرف – شبه – جمله .

جمله :

مجموعه ای از کلمه هاست که اندیشه ها، خواستها و عواعطف ها را نشان می دهد . مثال : علی می نویسد ، هوا مطبوع است .

نقش کلمه ها در جمله :

1. نهاد (فاعل – مسندالیه)              2. مسند        3. مفعول

4. متمم                   5. صفت                 6. مضاف الیه

7. بدل       8. معطوف           9. قید        10. منادا             


از میان نقشهای فوق؛ صفت، مضاف الیه، بدل و معطوف را نقشهای وابسته گویند .

نهــاد :

بنیاد و پایه ی جمله بر آنها نهاده شده یا به سخن دیگر اساس و نهاد جمله هستند « علی»، «آب» و «هوا» در جمله های زیر نهاد هستند . مانند:

   علی می نویسد      -     آب می جوشد      -     هوا گرم بود .

به نهاد مسندالیه نیز گفته می شود از آن جهت که چیزی به آنها نسبت داده می شود. 

در مثالهای فوق « علی ، آب و هوا » مسندالیه هستند .

 

اگر نهاد کاری انجام داده باشد به آن نهاد فاعل یا «فاعل» می گوییم. فاعل یعنی کننده کار.

مانند:  « علی و مادر » در جمله های زیر فاعل هستند:

علی می نویسد -    مادر غذا پخت .

هر فاعل را مسندالیه می گویند اما هر مسندالیه را فاعل نمی توان گفت .

مفعول :

در جمله ای که فعل آن متعدی باشد. علاوه بر فاعل، نیاز به رکن دیگری است که جمله را کامل می کند و عمل فعل بر آن واقع شود، چنین کلمه ای را « مفعول » گویند .

مفعول هر جمله پاسخی است که به پرسش « چه ، چه چیز ، چه چیز را ، که، که را ، چه کسی را » داده می شود . مثال :

علی « درس » می خواند . چه چیز ؟ درس

ابو علی « شفا » را نوشت . چه چیز را ؟ شفا را

احمد « حسین » را دید . چه کسی را ؟ حسین را

بعضی مفعول همراه « را » ( نشانه مفعولی) می آید که به آن مفعول معرفه گویند .

مثل : کودک «غذا را» خورد و مفعولی که بدون « را » می آید آن «معرفه» نیست .

کودک « غذا » خورد(مراد ؛ بیان غذا خوردن کودک است نه غذای معین)

صفت :

صفت کلمه ای است که اسم یا جانشین اسم یا گروه اسمی همراه خود را توصیف می کند و یکی از وابسته های اسم به شمار می رود.

برای یک موصوف می توان چند صفت آورد :

 

مثل کلمه های « آنچه،  خوب،  به درد بخور » در این عبارت:
 آنچه کتاب خوب و به درد بخور در قفسه بود جمع کردم .

مضاف الیه :

اسم یا جانشین اسم هرگاه به وسیله کسره اضافه (حرف نشانه) 
وابسته قبل از خود(مضاف) گردد ، مضاف الیه نامیده می شود. 
مثل «حق، مجید » در این ترکیبات :

لطف حق -             توپ مجید

از جهت ظاهری فرقی میان مضاف و مضاف الیه و صفت و موصوف نیست . اما ار لحاظ معنایی آن دو فرق دارند. برای تشخیص این ترکیب راههایی وجود دارد از جمله :

1.اگر « ی » میان دو ترکیب بیاوریم ساختمان ترکیب وصفی معنی دار است ولی ترکیب اضافی بی معنی :

توپ بزرگ  =  توپی بزرگ  =  ترکیب وصفی

توپ مجید   =  توپی مجید ؟  =  ترکیب اضافی

2. اگر با حذف کسره در پایان « است » بیاوریم ترکیب وصفی معنی دار ولی ترکیب اضافی بی معنی است .

توپ بزرگ  =  توپ بزرگ است  =  ترکیب وصفی

توپ مجید  =  توپ مجید است ؟   =  ترکیب اضافی 

انواع کلمات و ساختمان آنها :

تعریف فعـل :

کلمه یا گروه کلماتی هستند که روی دادن امری، یا واقع شدن حالتی را در زمانی به شخصی نسبت می دهد .

مفاهیم مختلف فعل :

الف) انجام دادن یا گرفتن کاری : محسن در را بست ، شیشه شکست .

 

ب) واقع شدن کاری بر کسی یا چیزی : علی کشته شد ، نامه نوشته شد .

ج) پذیرفتن حالت یا صفتی : هوا روشن شد ، احمد مریض شد

د) نسبت دادن صفتی به کسی یا چیزی: هوا روشن است، احمد مریض است.

فعل از لحاظ دلالت بر شخص و یا مفرد و جمع بودن شش ساخت ( یا صیغه) دارد . که در اصطلاح به آن صرف فعل گویند                        - از لحاظ زمان :

گذشته ( ماضی) =  رفت ، رفته است ، می رفت و ....

حال =  می رود، دارد می رود و .....

آینده (مستقبل) =  خواهد رفت و ......

صفت

صفت کلمه ای است که اسم یا جانشین اسم یا گروه اسمیِ همراه خود را توصیف می کند و یکی از وابسته های اسم به شمار می رود.

در مثالهای زیر، زیر کلماتی که خط کشیده شده، صفت هستند. مانند: کتاب خواندنی  -  کدام شهر  -  هر روز .

ضمیر مشترک

ضمیرهای مشترک که سه کلمه (خود) و (خویش) و (خویشتن) هستند،که اولی متداولتر است و دومی و سومی بیشتر در زبان شعر و ادب به کار می رود :

حساب خود نه کم گیر و نه  افزون .

شاگردان باید احترام معلمان خویش نگه دارند .

ضمیر اشاره

ضمیر اشاره ضمیری است که مرجع آن به اشاره معلوم شود و آن ، همان واژه (این) و ( آن ) و ترکیبات آن دو است (مانند همان و همین ) که اگر همراه اسم بیایند صفت اشاره نامیده

می شوند و اگر بی همراهی اسم بیایند آنها را ضمیر اشاره می نامند. مانند ( این ) و ( آن ) در مثال های زیر:

صفت اشاره : این کتاب را بگیر .

ضمیر اشاره : کتاب را بگیر و آن را بخوان .

ضمیر پرسشی

ضمیرهای پرسشی بعضی همان واژه های پرسشی هستند که مانند ضمیرهای اشاره اگر همراه اسم بیایند صفت پرسشی نامیده می شوند و اگر تنها بیایند  ضمیر پرسشی .

معروف ترین ضمیرهای پرسشی عبارتند از :

«که، چه، کدام، کدامین، کدامی، کی، کجا، کو، چگونه، چند، چندم ، چندمی » که آمد ؟                چه آوردی ؟

قید

   قید مختص : بعضی از قید ها جز نقش قیدی، نقش دیگری در جمله نمی پذیرند، این قبیل قیدها را قید مختص می نامند ، زیرا که اختصاص به نقش قیدی دارند .

مانند:  هرگز - هنوز - البته - مثلا - احیانا - اتفاقاً .

من هرگز او را ندیده ام .

پدرم هنوز از مسافرت برنگشته است .

کلمه هایی که درآخر آنها تنوین دوزبر هست همگی درزبان فارسی قید مختصند .

مانند:  اتفاقاً- احتمالاً- اصلاً- ضمناً .

اتفاقاً دیروز علی را در خیابان دیدم . 

اقسام قید از جهت معنی :

قید زمان : مانند :   شب ، بعضی وقتها درجمله زیر :

شب باران آمد .                      بعضی وقتها باران می بارد .

قید مکان : مانند :  اینجا و آنجا  در عبارت زیر :

حسن اینجا نشسته بود و احمد آنجا .                        

قید مقدار : مانند :  کم کم و زیاد در عبارت زیر :

دیشب باران کم کم آمد اما امروز زیاد بارید .

قید کیفیت : مانند :  خوب  و به آرامی در جمله های زیر :

احمد خوب کار می کند .       احمد به آرامی کار می کند .

قید حالت : حالت فاعل یا مفعول را در حین انجام دادن و انجام گرفتن کار بیان می کند.

مانند : افتان و خیزان و گریان  در جمله های زیر :

مرد مجروح افتان و خیزان خود را به پشت درخت رسانید .

قید تصدیق و تاکید : مانند :  حتماً در جمله : حتما به دیدار شما خواهم آمد .

قید پرسش : مانند: چگونه در جمله : چگونه این کار را انجام خواهید داد ؟

قید شک و تردید : مانند:  شاید  در جمله: شاید فرداد به کتابخانه بروم .

قید تأسف : تاسف گوینده را از وقوع فعل یا از واقع نشدن آن بیان می کند . مانند : افسوس ومتاسفانه  در جمله های زیر :

افسوس که دوستان ، خیلی زود ما را ترک می کنند .

 متاسفانه نتوانستم شما را ببینم .

قید تعجب : مانند : عجبا در این جمله :

عجبا ! عمر آدمی به این زودی به پایان می رسد .

یـاد آوری : حرف اضافه با متمم و گروه متممی جمعا در برخی موارد نقش قیدی پیدا می کنند . مثلاً : احمد در اطاق سرد کار می کند . در (حرف اضافه)+ اطاق ( متمم)+ سرد (صفت اطاق ) =  قید مکان .

ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست   از (حرف اضافه ) +  چه (صفت برای سبب) +  سبب (متمم)  =  قید علت.

نوع مطلب :
برچسب ها : دستور زبان فارسی،
لینک های مرتبط : دبستان بهاران،
معاون آموزشی کیانی
دوشنبه 18 فروردین 1393
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:15 ب.ظ

Amazing a good deal of helpful tips.
levitra 20mg generic levitra buy levitra 10mg levitra without a doctor prescription buy levitra 10mg buy levitra generic levitra buy levitra generic levitra 10 mg kopen levitra 10 mg kopen
سه شنبه 10 مهر 1397 07:24 ق.ظ

Very well voiced indeed. .
cialis et insomni dose size of cialis canadian cialis cialis 30 day trial coupon buying cialis on internet sialis cialis in sconto cialis daily new zealand brand cialis generic cialis 05
شنبه 7 مهر 1397 01:42 ق.ظ

Tips well utilized.!
wow cialis 20 prices on cialis 10 mg cialis patent expiration import cialis free generic cialis cialis kamagra levitra prezzo cialis a buon mercato cialis herbs generic cialis at walmart cialis price thailand
شنبه 31 شهریور 1397 06:14 ب.ظ

Cheers. I like this!
canada medications buy canadian pharmacy viagra canada pharmacies pharmacy canada plus how safe are canadian online pharmacies trust pharmacy canada safe canadian online pharmacies aarp recommended canadian pharmacies drugs for sale in uk best canadian mail order pharmacies
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:47 ب.ظ

Nicely spoken really. .
cialis online holland wow cialis tadalafil 100mg cialis en 24 hora click here cialis daily uk cialis coupons printable we recommend cialis best buy click here cialis daily uk i recommend cialis generico generic cialis 20mg tablets buy cialis cheap 10 mg
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:24 ق.ظ

Seriously plenty of very good facts!
cost of cialis cvs cialis pills generic cialis in vietnam how to purchase cialis on line cialis generico lilly cialis uk 5 mg cialis coupon printable brand cialis nl cialis professional from usa acquistare cialis internet
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:07 ب.ظ

Cheers, I appreciate this.
canada medication cost buy vistagra online safe most reliable canadian pharmacies legitimate canadian mail order pharmacies Northwest Pharmacy canadian pharmacy viagra canadian prescriptions online canadian pharmaceuticals stocks safe canadian online pharmacies pharmacy canada 24
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:52 ق.ظ

Thank you! I enjoy this!
buy generic viagra online without prescription viagra online pharmacy usa where can you buy viagra without a prescription generic viagra order buy viagra online from canada cheap viagra online uk how to buy generic viagra viagra cheap online uk buy cheap viagra online with prescription where i can buy viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:51 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis 5 effetti collaterali canadian discount cialis only best offers cialis use generic cialis cialis 5 effetti collaterali only here cialis pills generic low dose cialis only now cialis 20 mg interactions for cialis how does cialis work
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:28 ب.ظ

You made your point.
prices for cialis 50mg cialis free trial cialis 20mg prix en pharmacie when can i take another cialis cialis for daily use can i take cialis and ecstasy walgreens price for cialis cialis daily new zealand enter site natural cialis discount cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:44 ق.ظ

Kudos! A lot of material!

where can you buy viagra from buy viagra onlines how to buy viagra online without a prescription viagra online pharmacy buying cheap viagra online pharmacy order online sildenafil citrate viagra online cheap buy viagra usa how to purchase viagra online
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:26 ب.ظ

Appreciate it! Loads of information!

cilas canadian cialis generic cialis 20mg uk cialis et insomni where do you buy cialis cialis 5 effetti collaterali buy cialis online nz only now cialis for sale in us cialis 5mg billiger cialis 20 mg best price
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:43 ق.ظ

Thank you. Terrific information.
interactions for cialis cialis generic availability cialis venta a domicilio cialis billig cialis usa cost best generic drugs cialis cialis efficacit cialis 5mg comprar cialis navarr chinese cialis 50 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:05 ق.ظ

You reported it perfectly.
il cialis quanto costa cialis generico lilly viagra cialis levitra cialis official site cialis 100mg suppliers achat cialis en europe cialis australia org precios cialis peru cialis 5mg prix usa cialis online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:34 ق.ظ

Kudos! Ample tips.

how to get viagra cheap order viagra online online pharmacy usa viagra buy viagra jelly buy viagra europe viagra online viagra cheap no prescription buy viagra without rx pfizer viagra get viagra uk
جمعه 17 فروردین 1397 10:29 ب.ظ

Good stuff, Appreciate it.
cialis 30 day trial coupon cilas cialis dose 30mg only now cialis for sale in us cialis 5mg prix only best offers 100mg cialis preis cialis 20mg schweiz venta cialis en espaa comprar cialis navarr tadalafil 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 08:14 ب.ظ

You've made the point.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico achat cialis en itali buying brand cialis online callus tadalafilo cilas opinioni cialis generico trusted tabled cialis softabs when will generic cialis be available
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:48 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis sicuro in linea cialis 20 mg effectiveness venta cialis en espaa achat cialis en itali cipla cialis online cialis generico milano cialis price thailand cialis 30 day trial coupon generic cialis review uk tadalafil 5mg
جمعه 17 آذر 1396 04:00 ب.ظ
whoah this weblog is wonderful i really like studying
your posts. Keep up the great work! You know, many persons are hunting
round for this information, you can aid them greatly.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:51 ق.ظ
Hi there! I know this is somewhat off-topic however I needed to ask.
Does managing a well-established blog such as yours
require a massive amount work? I'm brand new to blogging
however I do write in my diary everyday. I'd like
to start a blog so I will be able to share my experience and views online.
Please let me know if you have any kind of suggestions or
tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!
جمعه 25 فروردین 1396 10:43 ق.ظ
Unquestionably consider that that you said. Your favourite justification appeared to be on the net
the simplest factor to take into account of. I say to you, I
definitely get irked at the same time as other people think
about worries that they plainly don't recognize about.
You managed to hit the nail upon the highest as neatly as outlined out the entire
thing without having side effect , folks could take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است