دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی س .کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

پوشه کار مجموعه مستنداتی است که دانش آموزبه کمک معلم از فعالیت های یادگیری و موفقیت های خود در رسیدن به انتظارات جمع آوری می کنند.تنظیم زمانی این مستندات و تحلیل آن ها به شناخت واقعی تغییرات واقعی است که رشد کودک رانشان می دهدو دریک مجموعه گرد آوری شده است.

پوشه کار را بسیاری از معلمان در کنار ارزش یابی سنتی به کار می گیرند، اما هدف آن ها عمدتا" ((جمع آوری آثار)) یا ((نمایش آثار)) است و در ورای آن دو هدف ،قصد دیگری در کار نیست .اما پوشه ی کار در ارزش یابی کیفی توصیفی ،صرفا"نه یک بایگانی است و نه یک نمایشگاه آثاربلکه ،همان طور که گفته شد هدفی تربیتی را دنبال می کند.

پوشه کار در واقع جمع آوری ،انتخاب و تنظیم هدفمند و روشمند آثاری از فرآورده و فرآیند یادگیری یک دانش آموزیا گروهی از آن هاست.بنابراین معلم باید از همان آغاز مدیریت پوشه ی کار را با هدفمندی عهده دار شود.روشن است هدف اساسی شناخت رشد یادگیری و میزان دسترسی به اهداف آموزشی است.

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ،سازمان دهی و ارزیابی از آن ها نیازمند مدیریت است.به طور کلی در مدیریت پوشه ی کار سه مرحله قابل ذکر است:

·         قبل از جمع آوری مواد برای پوشه

·         هنگام جمع آوری مواد برای پوشه

·         هنگام ارزش یابی پایانی

حال به توضیح و تشریح هریک از مراحل سه گانه می پردازیم

پوشه کار مجموعه مستنداتی است که دانش آموزبه کمک معلم از فعالیت های یادگیری و موفقیت های خود در رسیدن به انتظارات جمع آوری می کنند.تنظیم زمانی این مستندات و تحلیل آن ها به شناخت واقعی تغییرات واقعی است که رشد کودک رانشان می دهدو دریک مجموعه گرد آوری شده است.

پوشه کار را بسیاری از معلمان در کنار ارزش یابی سنتی به کار می گیرند، اما هدف آن ها عمدتا" ((جمع آوری آثار)) یا ((نمایش آثار)) است و در ورای آن دو هدف ،قصد دیگری در کار نیست .اما پوشه ی کار در ارزش یابی کیفی توصیفی ،صرفا"نه یک بایگانی است و نه یک نمایشگاه آثاربلکه ،همان طور که گفته شد هدفی تربیتی را دنبال می کند.

پوشه کار در واقع جمع آوری ،انتخاب و تنظیم هدفمند و روشمند آثاری از فرآورده و فرآیند یادگیری یک دانش آموزیا گروهی از آن هاست.بنابراین معلم باید از همان آغاز مدیریت پوشه ی کار را با هدفمندی عهده دار شود.روشن است هدف اساسی شناخت رشد یادگیری و میزان دسترسی به اهداف آموزشی است.

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ،سازمان دهی و ارزیابی از آن ها نیازمند مدیریت است.به طور کلی در مدیریت پوشه ی کار سه مرحله قابل ذکر است:

·         قبل از جمع آوری مواد برای پوشه

·         هنگام جمع آوری مواد برای پوشه

·         هنگام ارزش یابی پایانی

حال به توضیح و تشریح هریک از مراحل سه گانه می پردازیم

 

1-قبل از جمع آوری مواد

در این مرحله معلم باید درباره ی پوشه ی کار مورد نظر خود تصمیم بگیرد و در حقیقت ،برنامه ای را برای تولید پوشه تدوین نماید،از جمله:

·         نخست باید هدف از به کارگیری پوشه ی کار روشن شود.

این تصریح و شفاف سازی هدف برای دانش آموزان نیز سودمند خواهد بود ،زیرا با درک درستی که ازاین ابزار پیدا می کنند در فرآیند مدیریت آن بهتر و بیشتر مشارکت خواهند کرد ضمن این که ارزش تربیتی این ابزاردو چندان می شود.لذا باید دانش آموزان را با هدف پوشه کارآشنا ساخت .اساسا" هدف از پوشه کارتسهیل تصمیم گیری های آموزشی برای بهبود عملکرد یادگیری دانش آموز از طریق مستند سازی روند رشد یادگیری دانش آموز از طریق مستند سازی روند رشدیادگیری دانش آموز در زمینه ی مواد درسی است.

·         دوم ،سازمان پوشه ی کار مشخص شود.

معلم باید تعیین کند که پوشه ی کار به یک درس اختصاص داردیا به چند درس و در مجموع ،پوشه باید دارای چه بخش هایی باشد.در صورتی که پوشه کاربرای چند درس تهیه می شود،بهتر است برای هر درس بخشی تفکیک شده وبه آن اختصاص یابد تا مواد جمع آوری شده از همدیگر مجزا گردند.این کار بررسی و داوری درباره ی پیشرفت دانش آموز و همچنین ،تصمیم گیری درباره ی راه های بهبود و ارتقای آن را آسان تر می کند.همچنین می توان بخش هایی را برای نگه داری تشویق ها و فعالیت های برجسته ی دانش آموز،نظر خواهی از والدین و براین اساس ،می توان چنین سازمانی را برای پوشه ی کار پیشنهاد نمود.

v     بخش مشخصات فردی صاحب پوشه

v     بخش درس بنویسیم

v     بخش درس ریاضی

v     بخش درس علوم

v     بخش درس قرآن

v     بخش درس هنر

v     بخش فعایت های برجسته

v     بخش تشویق ها

v     بخش نظرات والدین و دانش آموز

گفتنی است بخش نخست و بخش آخر را می توان بر روی جلد و داخل پشت جلد پیش بینی کرد.

·         سوم باید محتوای پوشه ی کار مشخص گردد.

برای جلوگیری از آشفتگی و نابسامانی در محتوای پوشه کارو صرفه جویی در وقت ،لازم است روشن شود که چه موادی باید در پوشه قرار داده شود مواد بسیاری در جریان یادگیری توسط دانش آموزان تولید می شود که می توان آن ها را در پوشه ی کار قرار داداز جمله :

v     تمرینات و تکالیف

v     گزارش ها

v     آزمون ها

v     پروژه ها

v     نقاشی ها

v     و مانند اینها

اما نمی توان بی حساب و کتاب هرچه به دست رسید آن را در پوشه ی کار قرار داد .پوشه ی کار ابزاری است که دارای منطق خاصی است .لذا معلم باید در تعیین محتوای آن دقت کافی داشته باشد.معلم باید از قرار دادن آثار بی فایده و نا مرتبط با اهداف در پوشه ی کار خودداری کرد.

·         چهارم ،ویژگی موادی که در پوشه قرار می گیرد مشخص شود.

به طور کلی معلم باید برای انتخاب مواد داخل پوشه محدودیت هایی ایجاد کند در غیر اینصورت پوشه ی کار به دلیل کثرت مواد هم به سختی قابل مدیریت و مراقبت است و هم غیر قابل استفاده می شود .گزینش مواد داخل پوشه کمک می کند تا پوشه شلوغ نشود.بنابراین ،باید ملاک هایی برای انتخاب مواد تدوین شود تا بر اساس آن ها برای پوشه ی کار مواد مناسبی انتخاب شود.

ممکن است معلم تصمیم داشته باشد گزیده ای از بهترین آثار دانش آموزان را در هر مرحله در پوشه نگه دارد.این کاررا می تواند به کمک خود دانش آموزان انجام دهد.یعنی از دانش آموزان بخواهد که بهترین آثار خود را انتخاب کنند.در حالت دیگر ،می توان آثار معمولی دانش آموزان را که نشان دهنده ی واقعی ضعف ها و قوت های آن ها در یادگیری است ،در پوشه ی کار قرار داد.شاید بهتر باشد آثاری در پوشه کار قرارگیرد که روند رشد و پیشرفت دانش آموز را نشان دهد.

برای گزینش آثار دانش آموزان می توان سه ملاک را در نظر گرفت.با این ملاک ها برای گنجاندن مواد در پوشه ،محدودیت منطقی ایجاد می شود و تنها موادی داخل پوشه قرار می گیرد که برای ارزیابی و تحلیل جریان یادگیری دانش آموز و میزان تحقق انتظارات آموزشی مفید باشد.این سه ملاک به شرح زیرند:

v     تناسب آثاربا انتظارات آموزشی مورد نظر و نشانه های تحقق آن

آثاری که در پوشه کار قرارمی گیرنددر واقع باید اسناد نمایشگرچگونگی تحقق انتظارات آموزشی باشند .لذا نباید آثار نامتناسب با انتظارات و اهداف هر موضوع درسی در پوشه ی کار قرار بگیرد.

v     پوشش دادن به انتظارات آموزشی در هر موضوع درسی

توضیح اینکه برای آن دسته از انتظارات آموزشی که می توان از طریق پوشه ی کار مورد ارزشیابی قرار داد،به مدارکی لازم است که چگونگی دسترسی دانش آموز به آن انتظارات را بیان کرده باشد..این مدارک بیش تر ناظر به نشانه های تحقق انتظارات اند.

v     نشان دهنده ی واقعی ضعف ها و قوت ها وپیشرفت ها

یعنی آثاری که بتواند معلم را از میزان ،نحوه و روند شکل گیری انتظارات آموزشی مطلع سازد.در این جا پرسش مهمی که پیش می آیداین است که چه نوع آثاری از دانش آموزان باید در پوشه قرارگیرد؟ برخی اعتقاد دارند آثاری که کم ترین خطا و اشتباه را دارند باید در پوشه قرار گیرند.برخی دیگر اعتقاد دارند که آثار عادی و معمول دانش آموزان باید درپوشه وارد شود تا ضعف های احتمالی دانش آموز نیز دیده شود.به نظر می رسد بهتر است روش میانه ای برگزیده شود .در این صورت با نگه داری آثاری که نشان دهنده ی ضعف ها و قوت های دانش آموزاست می توان دریافت که روند یادگیری دانش آموز چگونه بوده است.

v     جنس و ویژگی های ظاهری پوشه ی کار مشخص شود

باید جنس پوشه با اهداف معلم سازگار و مناسب باشد.اگر هدف این است که برای چند درس پوشه کار واحدی سازمان دهی شود ،به پوشه ای نیازمند است که چند لایه باشد.در بازار پوشه های مختلفی عرضه می شود .معام می تواند براساس اهداف و امکانات خود،نوع مناسبی از آن ها را تهیه نماید.

2-هنگام جمع آوری مواد

مدیریت پوشه کار در حین فرآیند یادگیری نیز مهم است .دراین راستا نکات زیر قابل توجه است:

Ø      موادی که در پوشه کار دانش آموز انتخاب می شود باید تاریخ و حتی المقدوریادداشت (بازخورد کتبی) داشته باشد ودر هر یاداشت ضعف و قوت کار و رهنمودهای مورد نیاز نوشته شود.می توان از اظهارنظرهای دانش آموزان درباره ی آثارشان نیز استفاده نمود.

Ø      بهتر است حجم مواد داخل پوشه کارزیاد نشود.همان طورکه گفته شد نیازی نیست که تمامی آثار دانش آموزان درباره ی آن قرار گیرد.باید منتخبی از آثار به گونه ای که تمامی اهداف را پوشش دهددر پوشه کار نگه داری شود.

Ø      از دانش آموز برای تنظیم و مدیریت پوشه کار استفاده شود.

Ø      هراز چند گاهی ،پوشه کار دانش آموز به رؤیت والدین برسد و از آن ها خواسته شود که دیدگاهایشان را درباره ی پوشه کار و فعالیتهای یادگیری فرزندشان در محل ویژه بنویسند.

3-هنگام ارزش یابی پایانی

پوشه کار حکم یک ابزار چند منظوره را دارد.این ابزار هم کارکرد آموزشی و تربیتی داردو هم می تواند ابزاری باشدکه برای ارزش یابی از چگونگی و میزان پیشرفت یادگیری دانش آموز مورد استفاده قرار می گیردبنابراین ،پوشه کاراز منظر ابزار ارزشیابی مهم و مورد توجه است.

 

 

 

منبع :راهنمای ارزش یابی کیفی توصیفی در کلاس درس دکتر محمد حسنی

نوع مطلب :
برچسب ها : نکاتی در رابطه با پوشه کار دانش آموزان،
لینک های مرتبط : دبستان دخترانه بهاران باعملک،
معاون آموزشی س .کیانی
یکشنبه 24 فروردین 1393
سه شنبه 8 مرداد 1398 11:46 ب.ظ

Very good content. Thank you.
cialis canadian pharmacy online pharmacies canadian pharmaceuticals nafta aarp recommended canadian pharmacies trust pharmacy of canada canadian prescription drugstore buy viagra now top rated canadian pharmacies online canadian prescription drugstore canada online pharmacy
یکشنبه 2 تیر 1398 04:22 ب.ظ

Wonderful forum posts. Thank you.
cialis price in bangalore cialis dosage amounts cialis side effects cialis generic rezeptfrei cialis apotheke price cialis per pill interactions for cialis generic cialis levitra how does cialis work sublingual cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 01:47 ق.ظ

Thank you, I value this.
import cialis cost of cialis cvs cialis rezeptfrei if a woman takes a mans cialis cialis name brand cheap sialis only best offers 100mg cialis when can i take another cialis cialis 20 mg cost cialis 30 day trial coupon
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:12 ق.ظ

Incredible a good deal of good information.
cialis 05 price cialis best cialis lowest price cialis herbs cialis for daily use cialis online deutschland cialis authentique suisse cialis bula cialis 5 mg schweiz compare prices cialis uk
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:50 ب.ظ

You actually mentioned this wonderfully!
link for you cialis price cialis canada on line cialis for daily use price cialis best cialis per paypa cialis canadian drugs where do you buy cialis cialis pills cialis canada cialis canada on line
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:26 ب.ظ

You've made the point.
il cialis quanto costa how much does a cialis cost we like it cialis price cialis billig cialis en 24 hora cialis generika tadalafilo viagra vs cialis vs levitra cilas prices for cialis 50mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:55 ب.ظ

Many thanks. An abundance of write ups!

cialis 100mg suppliers only now cialis 20 mg buy brand cialis cheap cialis rckenschmerzen cialis 50 mg soft tab usa cialis online cialis official site click here to buy cialis price cialis best cialis savings card
شنبه 25 خرداد 1398 12:13 ق.ظ

Wow all kinds of great material.
overnight cialis tadalafil canadian drugs generic cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis coupon cialis coupon generic cialis buy cialis sample pack cialis australian price cialis efficacit cialis 5 mg schweiz
جمعه 24 خرداد 1398 09:59 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis generika in deutschland kaufen cialis daily cialis rezeptfrei cialis tadalafil online cialis cuantos mg hay cialis free trial click here take cialis we recommend cheapest cialis price cialis best prezzo di cialis in bulgaria
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:27 ب.ظ

Reliable write ups. Appreciate it.
cialis prices in england enter site natural cialis import cialis achat cialis en itali deutschland cialis online cialis canadian drugs the best choice cialis woman brand cialis nl we like it cialis price cialis lilly tadalafi
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:18 ق.ظ

Many thanks! Excellent information!
american pharmacy cialis cialis 20 mg cialis usa cost cialis kaufen bankberweisung cialis uk cialis 20mg preis cf generic cialis 20mg tablets cialis 5mg cialis 20 mg best price cialis online nederland
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:19 ق.ظ

This is nicely expressed. !
we recommend cheapest cialis cialis tadalafil cialis generisches kanada we like it cialis price wow look it cialis mexico buy cialis online low dose cialis blood pressure cialis arginine interactio buy cialis buy name brand cialis on line
جمعه 17 خرداد 1398 11:11 ب.ظ

You suggested this perfectly.
cialis for sale canadian drugs generic cialis cialis 05 buy cialis online interactions for cialis tadalafilo cialis canada cialis rezeptfrei sterreich cialis 50 mg soft tab click now cialis from canada
چهارشنبه 21 فروردین 1398 08:44 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
canadian pharmaceuticals nafta discount canadian pharmacies prescriptions from canada without canada pharmacies account canadian government approved pharmacies canadian government approved pharmacies canada pharmaceuticals online canadian rx canadian discount pharmacies in canada prescriptions from canada without
جمعه 16 آذر 1397 03:01 ق.ظ

Terrific tips. Many thanks.
buy generic cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis canadian drugs generic cialis cialis 5 mg buy we choice free trial of cialis legalidad de comprar cialis cost of cialis cvs dose size of cialis tadalafil 5mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:10 ق.ظ

Perfectly expressed really! .
cialis prices in england cialis manufacturer coupon cialis canada cialis australia org female cialis no prescription viagra vs cialis cheap cialis cialis tablets for sale how much does a cialis cost tesco price cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:15 ب.ظ

Superb material. Thank you.
cialis 20mg preis cf non 5 mg cialis generici free generic cialis look here cialis order on line cialis 20mg preis cf miglior cialis generico when will generic cialis be available cialis 5 mg cialis pills price each cialis generico
سه شنبه 13 آذر 1397 02:47 ق.ظ

Wonderful content, With thanks.
rezeptfrei cialis apotheke cialis lowest price generic cialis tadalafil generic for cialis generic cialis soft gels comprar cialis 10 espa241a cialis mit grapefruitsaft cipla cialis online buy online cialis 5mg deutschland cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 01:43 ب.ظ

Very good write ups. Thank you.
miglior cialis generico cialis patent expiration precios cialis peru buy name brand cialis on line viagra cialis levitra cialis sicuro in linea 40 mg cialis what if i take cialis generique cialis generic availability callus
دوشنبه 12 آذر 1397 02:29 ق.ظ

You actually reported it adequately.
cialis billig buy cialis achat cialis en itali cialis y deporte cialis price thailand cialis online cialis pas cher paris buying cialis overnight 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis super kamagra
یکشنبه 11 آذر 1397 02:15 ق.ظ

This is nicely expressed! !
buying cialis in colombia cialis from canada cialis cost comprar cialis navarr cialis tadalafil online generic cialis levitra free cialis cialis in sconto buy original cialis click here to buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 01:44 ب.ظ

Appreciate it! Ample material!

side effects for cialis the best choice cialis woman cialis diario compra cialis from canada cheap cialis tadalafil cialis baratos compran uk cialis generic cialis 20 mg cialis online
جمعه 9 آذر 1397 02:42 ق.ظ

With thanks, Valuable information.
we recommend cialis best buy cialis cipla best buy cialis qualitat legalidad de comprar cialis cialis diario compra cialis tadalafil online cialis 200 dollar savings card cialis therapie cialis patentablauf in deutschland cialis diario compra
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:17 ق.ظ

Effectively expressed certainly. !
cialis canada on line cialis price in bangalore cialis patentablauf in deutschland cialis 5mg cialis mit grapefruitsaft comprar cialis 10 espa241a cheap cialis cialis online napol costo in farmacia cialis cialis daily new zealand
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:45 ب.ظ

Many thanks, A good amount of forum posts.

cialis sale online cialis generisches kanada cialis daily new zealand tadalafil 20mg dosagem ideal cialis only now cialis 20 mg cialis online non 5 mg cialis generici cialis for sale in europa price cialis wal mart pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:46 ق.ظ

Amazing plenty of terrific information.
cialis from canada enter site very cheap cialis non 5 mg cialis generici rezeptfrei cialis apotheke opinioni cialis generico purchasing cialis on the internet enter site 20 mg cialis cost prix de cialis cialis usa cost achat cialis en europe
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:36 ب.ظ

Wonderful forum posts. Appreciate it!
buy levitra online buy levitra 10mg buy levitra online generic levitra levitra generic levitra buy levitra generic levitra prices levitra generic cheap 20mg levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 09:21 ق.ظ

Thanks, Wonderful stuff.
price cialis per pill generic low dose cialis where cheapest cialis import cialis cialis per paypa cialis generico lilly canadian cialis fast cialis online cialis qualitat cialis rezeptfrei
یکشنبه 8 مهر 1397 05:41 ق.ظ

Well expressed genuinely! !
how does cialis work cialis super acti cialis dose 30mg tadalafil generic cialis online generico cialis mexico cheap cialis cialis 100mg suppliers cialis 5 mg cialis 5 mg buy
شنبه 7 مهر 1397 04:13 ق.ظ

Thank you, I value it.
cialis price thailand wow look it cialis mexico effetti del cialis buy original cialis cialis tadalafil online cialis 5 mg buy cialis online legal cialis en 24 hora cialis 30 day sample cialis tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic