تبلیغات
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - نکاتی در رابطه با پوشه کار دانش آموزان
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

پوشه کار مجموعه مستنداتی است که دانش آموزبه کمک معلم از فعالیت های یادگیری و موفقیت های خود در رسیدن به انتظارات جمع آوری می کنند.تنظیم زمانی این مستندات و تحلیل آن ها به شناخت واقعی تغییرات واقعی است که رشد کودک رانشان می دهدو دریک مجموعه گرد آوری شده است.

پوشه کار را بسیاری از معلمان در کنار ارزش یابی سنتی به کار می گیرند، اما هدف آن ها عمدتا" ((جمع آوری آثار)) یا ((نمایش آثار)) است و در ورای آن دو هدف ،قصد دیگری در کار نیست .اما پوشه ی کار در ارزش یابی کیفی توصیفی ،صرفا"نه یک بایگانی است و نه یک نمایشگاه آثاربلکه ،همان طور که گفته شد هدفی تربیتی را دنبال می کند.

پوشه کار در واقع جمع آوری ،انتخاب و تنظیم هدفمند و روشمند آثاری از فرآورده و فرآیند یادگیری یک دانش آموزیا گروهی از آن هاست.بنابراین معلم باید از همان آغاز مدیریت پوشه ی کار را با هدفمندی عهده دار شود.روشن است هدف اساسی شناخت رشد یادگیری و میزان دسترسی به اهداف آموزشی است.

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ،سازمان دهی و ارزیابی از آن ها نیازمند مدیریت است.به طور کلی در مدیریت پوشه ی کار سه مرحله قابل ذکر است:

·         قبل از جمع آوری مواد برای پوشه

·         هنگام جمع آوری مواد برای پوشه

·         هنگام ارزش یابی پایانی

حال به توضیح و تشریح هریک از مراحل سه گانه می پردازیم

پوشه کار مجموعه مستنداتی است که دانش آموزبه کمک معلم از فعالیت های یادگیری و موفقیت های خود در رسیدن به انتظارات جمع آوری می کنند.تنظیم زمانی این مستندات و تحلیل آن ها به شناخت واقعی تغییرات واقعی است که رشد کودک رانشان می دهدو دریک مجموعه گرد آوری شده است.

پوشه کار را بسیاری از معلمان در کنار ارزش یابی سنتی به کار می گیرند، اما هدف آن ها عمدتا" ((جمع آوری آثار)) یا ((نمایش آثار)) است و در ورای آن دو هدف ،قصد دیگری در کار نیست .اما پوشه ی کار در ارزش یابی کیفی توصیفی ،صرفا"نه یک بایگانی است و نه یک نمایشگاه آثاربلکه ،همان طور که گفته شد هدفی تربیتی را دنبال می کند.

پوشه کار در واقع جمع آوری ،انتخاب و تنظیم هدفمند و روشمند آثاری از فرآورده و فرآیند یادگیری یک دانش آموزیا گروهی از آن هاست.بنابراین معلم باید از همان آغاز مدیریت پوشه ی کار را با هدفمندی عهده دار شود.روشن است هدف اساسی شناخت رشد یادگیری و میزان دسترسی به اهداف آموزشی است.

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ،سازمان دهی و ارزیابی از آن ها نیازمند مدیریت است.به طور کلی در مدیریت پوشه ی کار سه مرحله قابل ذکر است:

·         قبل از جمع آوری مواد برای پوشه

·         هنگام جمع آوری مواد برای پوشه

·         هنگام ارزش یابی پایانی

حال به توضیح و تشریح هریک از مراحل سه گانه می پردازیم

 

1-قبل از جمع آوری مواد

در این مرحله معلم باید درباره ی پوشه ی کار مورد نظر خود تصمیم بگیرد و در حقیقت ،برنامه ای را برای تولید پوشه تدوین نماید،از جمله:

·         نخست باید هدف از به کارگیری پوشه ی کار روشن شود.

این تصریح و شفاف سازی هدف برای دانش آموزان نیز سودمند خواهد بود ،زیرا با درک درستی که ازاین ابزار پیدا می کنند در فرآیند مدیریت آن بهتر و بیشتر مشارکت خواهند کرد ضمن این که ارزش تربیتی این ابزاردو چندان می شود.لذا باید دانش آموزان را با هدف پوشه کارآشنا ساخت .اساسا" هدف از پوشه کارتسهیل تصمیم گیری های آموزشی برای بهبود عملکرد یادگیری دانش آموز از طریق مستند سازی روند رشد یادگیری دانش آموز از طریق مستند سازی روند رشدیادگیری دانش آموز در زمینه ی مواد درسی است.

·         دوم ،سازمان پوشه ی کار مشخص شود.

معلم باید تعیین کند که پوشه ی کار به یک درس اختصاص داردیا به چند درس و در مجموع ،پوشه باید دارای چه بخش هایی باشد.در صورتی که پوشه کاربرای چند درس تهیه می شود،بهتر است برای هر درس بخشی تفکیک شده وبه آن اختصاص یابد تا مواد جمع آوری شده از همدیگر مجزا گردند.این کار بررسی و داوری درباره ی پیشرفت دانش آموز و همچنین ،تصمیم گیری درباره ی راه های بهبود و ارتقای آن را آسان تر می کند.همچنین می توان بخش هایی را برای نگه داری تشویق ها و فعالیت های برجسته ی دانش آموز،نظر خواهی از والدین و براین اساس ،می توان چنین سازمانی را برای پوشه ی کار پیشنهاد نمود.

v     بخش مشخصات فردی صاحب پوشه

v     بخش درس بنویسیم

v     بخش درس ریاضی

v     بخش درس علوم

v     بخش درس قرآن

v     بخش درس هنر

v     بخش فعایت های برجسته

v     بخش تشویق ها

v     بخش نظرات والدین و دانش آموز

گفتنی است بخش نخست و بخش آخر را می توان بر روی جلد و داخل پشت جلد پیش بینی کرد.

·         سوم باید محتوای پوشه ی کار مشخص گردد.

برای جلوگیری از آشفتگی و نابسامانی در محتوای پوشه کارو صرفه جویی در وقت ،لازم است روشن شود که چه موادی باید در پوشه قرار داده شود مواد بسیاری در جریان یادگیری توسط دانش آموزان تولید می شود که می توان آن ها را در پوشه ی کار قرار داداز جمله :

v     تمرینات و تکالیف

v     گزارش ها

v     آزمون ها

v     پروژه ها

v     نقاشی ها

v     و مانند اینها

اما نمی توان بی حساب و کتاب هرچه به دست رسید آن را در پوشه ی کار قرار داد .پوشه ی کار ابزاری است که دارای منطق خاصی است .لذا معلم باید در تعیین محتوای آن دقت کافی داشته باشد.معلم باید از قرار دادن آثار بی فایده و نا مرتبط با اهداف در پوشه ی کار خودداری کرد.

·         چهارم ،ویژگی موادی که در پوشه قرار می گیرد مشخص شود.

به طور کلی معلم باید برای انتخاب مواد داخل پوشه محدودیت هایی ایجاد کند در غیر اینصورت پوشه ی کار به دلیل کثرت مواد هم به سختی قابل مدیریت و مراقبت است و هم غیر قابل استفاده می شود .گزینش مواد داخل پوشه کمک می کند تا پوشه شلوغ نشود.بنابراین ،باید ملاک هایی برای انتخاب مواد تدوین شود تا بر اساس آن ها برای پوشه ی کار مواد مناسبی انتخاب شود.

ممکن است معلم تصمیم داشته باشد گزیده ای از بهترین آثار دانش آموزان را در هر مرحله در پوشه نگه دارد.این کاررا می تواند به کمک خود دانش آموزان انجام دهد.یعنی از دانش آموزان بخواهد که بهترین آثار خود را انتخاب کنند.در حالت دیگر ،می توان آثار معمولی دانش آموزان را که نشان دهنده ی واقعی ضعف ها و قوت های آن ها در یادگیری است ،در پوشه ی کار قرار داد.شاید بهتر باشد آثاری در پوشه کار قرارگیرد که روند رشد و پیشرفت دانش آموز را نشان دهد.

برای گزینش آثار دانش آموزان می توان سه ملاک را در نظر گرفت.با این ملاک ها برای گنجاندن مواد در پوشه ،محدودیت منطقی ایجاد می شود و تنها موادی داخل پوشه قرار می گیرد که برای ارزیابی و تحلیل جریان یادگیری دانش آموز و میزان تحقق انتظارات آموزشی مفید باشد.این سه ملاک به شرح زیرند:

v     تناسب آثاربا انتظارات آموزشی مورد نظر و نشانه های تحقق آن

آثاری که در پوشه کار قرارمی گیرنددر واقع باید اسناد نمایشگرچگونگی تحقق انتظارات آموزشی باشند .لذا نباید آثار نامتناسب با انتظارات و اهداف هر موضوع درسی در پوشه ی کار قرار بگیرد.

v     پوشش دادن به انتظارات آموزشی در هر موضوع درسی

توضیح اینکه برای آن دسته از انتظارات آموزشی که می توان از طریق پوشه ی کار مورد ارزشیابی قرار داد،به مدارکی لازم است که چگونگی دسترسی دانش آموز به آن انتظارات را بیان کرده باشد..این مدارک بیش تر ناظر به نشانه های تحقق انتظارات اند.

v     نشان دهنده ی واقعی ضعف ها و قوت ها وپیشرفت ها

یعنی آثاری که بتواند معلم را از میزان ،نحوه و روند شکل گیری انتظارات آموزشی مطلع سازد.در این جا پرسش مهمی که پیش می آیداین است که چه نوع آثاری از دانش آموزان باید در پوشه قرارگیرد؟ برخی اعتقاد دارند آثاری که کم ترین خطا و اشتباه را دارند باید در پوشه قرار گیرند.برخی دیگر اعتقاد دارند که آثار عادی و معمول دانش آموزان باید درپوشه وارد شود تا ضعف های احتمالی دانش آموز نیز دیده شود.به نظر می رسد بهتر است روش میانه ای برگزیده شود .در این صورت با نگه داری آثاری که نشان دهنده ی ضعف ها و قوت های دانش آموزاست می توان دریافت که روند یادگیری دانش آموز چگونه بوده است.

v     جنس و ویژگی های ظاهری پوشه ی کار مشخص شود

باید جنس پوشه با اهداف معلم سازگار و مناسب باشد.اگر هدف این است که برای چند درس پوشه کار واحدی سازمان دهی شود ،به پوشه ای نیازمند است که چند لایه باشد.در بازار پوشه های مختلفی عرضه می شود .معام می تواند براساس اهداف و امکانات خود،نوع مناسبی از آن ها را تهیه نماید.

2-هنگام جمع آوری مواد

مدیریت پوشه کار در حین فرآیند یادگیری نیز مهم است .دراین راستا نکات زیر قابل توجه است:

Ø      موادی که در پوشه کار دانش آموز انتخاب می شود باید تاریخ و حتی المقدوریادداشت (بازخورد کتبی) داشته باشد ودر هر یاداشت ضعف و قوت کار و رهنمودهای مورد نیاز نوشته شود.می توان از اظهارنظرهای دانش آموزان درباره ی آثارشان نیز استفاده نمود.

Ø      بهتر است حجم مواد داخل پوشه کارزیاد نشود.همان طورکه گفته شد نیازی نیست که تمامی آثار دانش آموزان درباره ی آن قرار گیرد.باید منتخبی از آثار به گونه ای که تمامی اهداف را پوشش دهددر پوشه کار نگه داری شود.

Ø      از دانش آموز برای تنظیم و مدیریت پوشه کار استفاده شود.

Ø      هراز چند گاهی ،پوشه کار دانش آموز به رؤیت والدین برسد و از آن ها خواسته شود که دیدگاهایشان را درباره ی پوشه کار و فعالیتهای یادگیری فرزندشان در محل ویژه بنویسند.

3-هنگام ارزش یابی پایانی

پوشه کار حکم یک ابزار چند منظوره را دارد.این ابزار هم کارکرد آموزشی و تربیتی داردو هم می تواند ابزاری باشدکه برای ارزش یابی از چگونگی و میزان پیشرفت یادگیری دانش آموز مورد استفاده قرار می گیردبنابراین ،پوشه کاراز منظر ابزار ارزشیابی مهم و مورد توجه است.

 

 

 

منبع :راهنمای ارزش یابی کیفی توصیفی در کلاس درس دکتر محمد حسنی

نوع مطلب :
برچسب ها : نکاتی در رابطه با پوشه کار دانش آموزان،
لینک های مرتبط : دبستان دخترانه بهاران باعملک،
معاون آموزشی کیانی
یکشنبه 24 فروردین 1393
جمعه 25 فروردین 1396 08:38 ق.ظ
It's amazing to pay a quick visit this web site and
reading the views of all mates regarding this post, while
I am also keen of getting know-how.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 04:48 ق.ظ
As the admin of this site is working, no doubt
very soon it will be well-known, due to its quality contents.
دوشنبه 14 فروردین 1396 10:48 ب.ظ
At this moment I am ready to do my breakfast, after
having my breakfast coming over again to
read further news.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است