دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی س .کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

 

وقتی صحبت از افت تحصیلی می شود ، منظور تکرار پایه تحصیلی د ر یک د وره و ترک تحصیل پیش از پایان د وره است. به عبارت د یگر افت تحصیلی شامل جنبه های مختلف شکست تحصیلی، چون غیبت مطلق از مد رسه، ترک تحصیل قبل از موعد مقرر، تکرار پایه تحصیلی، نسبت میان سنوات تحصیلی د انش آموز و سال های مقرر آموزش و کاهش کیفیت تحصیلات می شود . منظور از افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی و د رسی د انش آموز از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است.

 

افت تحصیلی یعنی اینکه د انش آموز د ر هنگام تحصیل بعد از یک د وره موفقیت تحصیلی یا متوسط، به تد ریج ظرفیت یاد گیری او کاهش یافته و یا تکرار پایه تحصیلی د اشته باشد . به طورکلی نمرات او نسبت به ماه قبل یا سال های قبل سیر نزولی محسوس از خود نشان می د هد . افت تحصیلی به عنوان شاخص اتلاف آموزشی، از نظر مفهوم عام به هرگونه ضعف د ر سواد آموزی و یا وجود بیسواد ی گفته می شود . اما از نظر مفهوم خاص عبارت از محقق نشد ن انتظارات آموزشی و شکست د ر اهد اف آموزشی است و نا بسامانی د ر فرآیند یاد د هی - یاد گیری را در برمی گیرد . ناکامی های تحصیلی به شکل گریز از مدرسه، تجدیدی، مردودی و ترک تحصیلی به منصه ظهور می رسد .

 

 


عمد ه ترین د لایل افت تحصیلی

 

۱) عوامل فرد ی: شامل هوش، توجه و د قت، انگیزه، هیجانات و آشفتگی های عاطفی و نارسائی های جسمی.

 

۲) عوامل خانواد گی: شامل روابط خانواد گی، فقر مالی و اقتصاد ی، فقر فرهنگی والد ین، فقد ان والد ین یا والد .

 

۳) علل آموزشی مدرسه: شامل شیوه تدریس معلم، برنامه درسی مدرسه، پیشداوری معلم، شرایط فیزیکی کلاس، ارزیابی های ناد رست معلمان از عملکرد د انش آموزان، پایین بودن نسبت معلم به د انش آموزان، کمبود معلم مجرب، آموزش دیده و علاقه مند به تدریس و تحت پوشش قرار نگرفتن دانش آموزان واجب التعلیم.

 


راه های کاهش افت تحصیلی

 

افت تحصیلی موضوعی غیر قابل حل نیست، اما حل آن هم یک باره و ناگهانی و با شیوه های آنی میسر نیست. برای مقابله با این پد ید ه، به برنامه ریزی های د رازمدت و زیربنایی احتیاج است. برنامه هایی که بر اساس واقعیت های اجتماعی باشند و ضمانت اجرایی به عنوان یکی از اصول برنامه ریزی آموزشی را د اشته باشند .


الف) برنامه های د رازمدت یا بنیادی: این برنامه ها تدابیر زیربنایی است که یک سیاست کلی را د ر نظام آموزشی می طلبد . برخی از جزئیات این روش ها عبارتند از:

 

۱) تجدید نظر در نظام ارزشیابی.

 

۲) کاهش تعداد د انش آموزان هر کلاس.

 

۳) ارزیابی هوشی دانش آموزان قبل از دبستان.

 

۴) فراهم کردن امکانات آموزش و پرورش.

 

ب) برنامه های کوتاه مدت: جزئیات این برنامه ها به شرح زیر است:

 

۱) تهیه به موقع کتاب های د رسی و فراهم آورد ن وسایل کمک آموزشی.

 

۲) همکاری نزد یک اولیاء مد رسه و والد ین.

 

۳) ارزیابی عملکرد معلمان و تشویق معلمان کارآمد .

 

۴) تقویت انگیزه های د رونی دانش آموزان.

 

همچنین تغییر د ر نگرش های آموزشی معلمان، تغییر د ر سبک های مد یریت مد ارس، نوآوری د ر روش های تد ریس، اصلاح فرآیند یاد دهی- یاد گیری و توجه به مشارکت مرد می می تواند در کاهش مسائل آموزش و پرورش به ویژه افت تحصیلی مثمر ثمر باشد .

 

بهره گیری از مطالعات تطبیقی یعنی استفاد ه از تجربیات سایر کشورها نیز د ر این زمینه می تواند مؤثر باشد . به عنوان مثال د ر هند راه های زیر را به کار برد ه اند :

 

۱) روش های مؤثر تدریس عرضه شد .

 

۲) بازآموزی معلمین آغاز شد .

 

۳) بین والدین و معلمین رابطه نزد یک تر ایجاد شد .

 

د ر کشور پاکستان بیشتر روی بازآموزی ها تأکید شد ه و بازآموزی معلمین را سرلوحه کار خود قرار د اد ه اند و معتقد ند که این کار باید شامل آموزش مهارت های تد ریس، بازنگری محتوای د روس و آموزش مهارت هایی باشد که انگیزه د انش آموزان را به د رس و تحصیل بیشتر کند .

 

همچنین برای کاهش افت تحصیلی علاوه بر راه های د رون سازمانی به راه های برون سازمانی نیز نیاز است. مثلاً کاهش علائق افراد به تحصیلات به ویژ د ر پسران، به خاطر نبود بازار کار مناسب و شایسته برای د انش آموختگان است که این مهم عامل جد ی د ر کاهش انگیزش تحصیلی د ر آنها می شود ، به طوری که نابرابری های آموزشی د ر شهر و روستا و نیز نابرابری های جنسیتی (د ختران د ر مقابل پسران) د ر تحصیلات عالیه که د ر یک د هه اخیر بر عکس چند د هه قبل د ر نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور ما رخ د اد ه است، به د لیل عد م تطابق نیازهای بازار کار به تخصص فارغ التحصیلان مد ارس و د انش آموختگان د انشگاه هاست.

 

 

خسارت های ناشی از افت تحصیلی:

 

۱) هزینه های تحمیل شد ه به دولت که شامل:

 

الف) اتلاف هزینه های جاری اد اره مؤسسات آموزشی توسط د ولت.

 

ب) اتلاف سرمایه گذاری های ثابت برای احداث و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی.

 

 

۲) هزینه های تحمیل شد ه بر خانواد ه شامل:

 

الف) اتلاف هزینه های مستقیم خانواد ه مثل پرد اخت حق ثبت نام، هزینه لوازم التحریر.

 

ب) اتلاف هزینه های حمل و نقل، ارتباطات برای رفت و آمد د انش آموزان به مدرسه.

 

 

۳) خسارت های وارد ه به د انش آموزان شکست خورد ه شامل:

 

الف) هزینه فرصت از دست رفته بر اثر د یرتر راه یافتن به بازار کار.

 

ب) خسارت های دیگری که بر فرد وارد می شود مثل هزینه واقعی سرخوردگی، احساس حقارت و بی کفایتی و خود پند اری منفی.

 

به نظر می رسد که بعد روانی اجتماعی خسارت ها که به د انش آموز و خانواده او وارد می شود ، به مراتب ضربات روانی جد ی تری نسبت به بعد ماد ی خانواد ه بر فرد تحمیل می کند و متأسفانه جبران زخم های شکست تحصیلی به کندی انجام می شود .

 


 

نتیجه گیری

 

مسأله افت تحصیلی به عنوان قد یمی ترین و بحث انگیزترین مسأله آموزش و پرورش ایران د ر د هه های اخیر بود ه است که فاصله بین وضعیت علمی موجود فراگیران با وضعیت مورد انتظار آنها از حد معقول و مقبول آن فراتر رفته است و منجر به خسارت های اقتصادی، روانی و اجتماعی شد ه است.

 

تحقیقات انجام شد ه نشان می د هد د ر کشور ما شکست تحصیلی زیاد و پرحجم بود ه و از همان سال اول ابتد ایی گریبانگیر برخی از دانش آموزان می شود . تحلیل های آماری نشان می د هند که این پد ید ه د ر ایران نیز همانند سایر جوامع گزینشی بوده و همه طبقات به یک نسبت با آن مواجه نیستند . این امر د ر مناطق محروم و روستایی و د ر میان حاشیه نشینان شهرها بسیار عمیق تر است.

 

متأسفانه گه گاه در ارائه آمار و ارقام، د قت لازم صورت نمی گیرد تا میزان و حجم واقعی معضلات آموزشی و فرهنگی مشخص شود . وقتی د ر موارد ی مانند مسأله بی سواد ی آمار متفاوتی از ۲۲ تا ۳۲ د رصد ارائه می شود ، چگونه انتظار د اریم برنامه ریزی د رستی د ر این مورد صورت گیرد؟ متأسفانه بد تر از این، در بحث افت تحصیلی پاک کرد ن صورت مسأله، به جای حل مسأله د ر بحث افت تحصیلی قابل تأمل است. یعنی به جای مرد ود ی و تجد ید ی، اجازه تکرار امتحان در نوبت های متوالی را به معنی کاهش افت تحصیلی بیان می کنند .

 

شناخت علل فردی، اجتماعی از یک طرف و علل ساختاری و آموزشی نظام تعلیم و تربیت از طرف دیگر مسائل را پیچید ه تر کرد ه است. بد ین منظور برای کاهش افت تحصیلی می توان از تغییر و نوآوری آموزش در عرصه تربیت هنر، نظام ارزشیابی، روش های تد ریس، مشارکت اولیاء، و سبک های مدیریت مدارس استفاد ه کرد . به امید کاهش افت تحصیلی در مدارس کشور.

منبع:آفتاب

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی علل وعوامل افت تحصیلی در مدارس،
لینک های مرتبط : دبستان دخترانه بهاران باعملک،
معاون آموزشی س .کیانی
دوشنبه 25 فروردین 1393
سه شنبه 8 مرداد 1398 11:14 ب.ظ

Terrific stuff. Regards.
online drug store canadian pharmacycanadian pharmacy canada medication cost canada drugs canada pharmacies account online canadian pharmacy canada medication pharmacy canada canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmaceuticals reviews
دوشنبه 3 تیر 1398 08:03 ق.ظ

You said it adequately.!
generic cialis tadalafil when can i take another cialis we recommend cialis info tesco price cialis cialis prezzo di mercato tadalafilo click now cialis from canada interactions for cialis cialis usa cost cialis 5 mg scheda tecnica
یکشنبه 2 تیر 1398 04:07 ب.ظ

Awesome write ups. Thanks!
buy generic cialis only now cialis for sale in us buy cialis online legal recommended site cialis kanada purchasing cialis on the internet cialis patentablauf in deutschland viagra or cialis generic cialis review uk cialis without a doctor's prescription tadalafil 10 mg
جمعه 31 خرداد 1398 04:12 ب.ظ

You made your point quite effectively..
cialis 20mg preis cf cialis generic online cialis cialis cipla best buy chinese cialis 50 mg generic cialis 20mg tablets walgreens price for cialis il cialis quanto costa cialis bula cialis diario compra
جمعه 31 خرداد 1398 12:42 ق.ظ

Amazing plenty of superb material!
how do cialis pills work precios de cialis generico precios de cialis generico cialis price in bangalore cialis 20 mg effectiveness cialis price thailand cialis coupons printable buying cialis overnight prix de cialis cialis from canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:01 ق.ظ

Helpful stuff. Cheers.
how does cialis work cialis generico en mexico achat cialis en itali where do you buy cialis cialis daily new zealand cialis australia org cialis preise schweiz cilas fast cialis online generic cialis pill online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:32 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis generico in farmacia cialis price in bangalore cialis 5 mg buy rx cialis para comprar comprar cialis navarr tadalafil tablets 5 mg cialis coupon printable purchase once a day cialis tadalafil 20 mg achat cialis en europe
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:00 ق.ظ

You said it very well..
we use it cialis online store estudios de cialis genricos buy cheap cialis in uk sialis cialis 5 mg the best site cialis tablets rezeptfrei cialis apotheke trusted tabled cialis softabs look here cialis order on line cialis pills boards
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:03 ق.ظ

Nicely put. Regards.
ou trouver cialis sur le net wow cialis tadalafil 100mg costo in farmacia cialis cialis 200 dollar savings card cialis generico lilly bulk cialis buying cialis overnight cialis 5 mg effetti collateral cialis official site buy cialis online legal
شنبه 25 خرداد 1398 12:01 ق.ظ

Many thanks! Wonderful information!
india cialis 100mg cost cialis mit grapefruitsaft tadalafilo order a sample of cialis order cialis from india 5 mg cialis coupon printable cialis tablets for sale cialis daily dose generic safe site to buy cialis online cialis preise schweiz
جمعه 24 خرداد 1398 09:47 ق.ظ

You made your point quite clearly!!
female cialis no prescription callus generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg buy buying cialis overnight cialis generico online cialis prices in england achat cialis en suisse cialis tablets for sale generic cialis at walmart
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:17 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis generico milano interactions for cialis we use it cialis online store wow look it cialis mexico cialis pas cher paris cialis tadalafil acheter cialis meilleur pri cialis prezzo di mercato cialis 10 doctissimo cialis online
چهارشنبه 21 فروردین 1398 08:01 ب.ظ

You've made the point!
best canadian pharmacies online cialis canadian pharmacy canadian drug store trust pharmacy canada best canadian mail order pharmacies canadian pharmacy meds buy viagrow pro canadian medications list pharmacy times canada vagra
جمعه 16 آذر 1397 02:42 ق.ظ

Wow tons of superb info.
cialis canada on line cialis 100 mg 30 tablet cialis 10mg prix pharmaci generic cialis levitra cialis australian price cialis dosage recommendations buy cialis online cheapest wow cialis tadalafil 100mg wow look it cialis mexico precios de cialis generico
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:01 ق.ظ

Kudos. Numerous facts.

generic cialis 20mg tablets india cialis 100mg cost tarif cialis france the best choice cialis woman venta cialis en espaa cialis rckenschmerzen cialis generisches kanada cialis prezzo al pubblico cialis rezeptfrei sterreich cialis sale online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:04 ب.ظ

Valuable data. Thanks!
cialis taglich cialis per paypa cialis name brand cheap weblink price cialis cialis e hiv enter site natural cialis cialis online napol cialis rckenschmerzen fast cialis online overnight cialis tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 01:26 ب.ظ

You actually suggested this superbly!
cialis 200 dollar savings card american pharmacy cialis prescription doctor cialis cialis 20mg preis cf click now buy cialis brand rx cialis para comprar tesco price cialis cialis 5 mg schweiz the best site cialis tablets purchase once a day cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:05 ق.ظ

Lovely postings, Cheers.
cialis generique purchasing cialis on the internet tadalafilo cialis prices in england we recommend cialis info import cialis buying cialis overnight brand cialis generic tadalafil canadian cialis
شنبه 10 آذر 1397 01:27 ب.ظ

Truly tons of useful information.
estudios de cialis genricos cialis coupons printable cuanto cuesta cialis yaho 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico postepay we recommend cialis best buy buy cheap cialis in uk click now cialis from canada estudios de cialis genricos generico cialis mexico
شنبه 10 آذر 1397 01:38 ق.ظ

Whoa tons of very good data!
cialis 20 mg cut in half cialis prezzo di mercato cialis 20 mg effectiveness cialis uk try it no rx cialis cialis in sconto cialis generico lilly i recommend cialis generico we like it cialis price cialis 20mg prix en pharmacie
جمعه 9 آذر 1397 02:32 ق.ظ

Wow all kinds of beneficial information!
cialis 5 effetti collaterali cialis generic tadalafil buy click here cialis daily uk cost of cialis per pill acquisto online cialis cialis 5 mg schweiz no prescription cialis cheap miglior cialis generico cialis 5mg billiger click now buy cialis brand
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:12 ب.ظ

Superb facts. With thanks.
rezeptfrei cialis apotheke brand cialis nl click now cialis from canada cialis sans ordonnance cialis cuantos mg hay viagra or cialis cialis per paypa cialis tadalafil buying cialis in colombia cialis canada on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:33 ب.ظ

Really lots of excellent info.
cialis et insomni cilas cialis mit grapefruitsaft cialis ahumada buy original cialis tadalafilo cialis 20 mg cialis dosage amounts fast cialis online purchase once a day cialis
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:14 ب.ظ

Nicely voiced genuinely. .
levitra generic buy generic levitra levitra online levitra generic levitra prices buy levitra 20 mg buy levitra levitra 10 mg prezzo levitra 20mg levitra prices
یکشنبه 8 مهر 1397 05:15 ق.ظ

You actually mentioned this adequately!
cialis preise schweiz best generic drugs cialis generic cialis pill online buy cialis online nz overnight cialis tadalafil comprar cialis navarr cialis prezzo in linea basso generic cialis pill online cialis 20 mg best price import cialis
شنبه 7 مهر 1397 03:14 ق.ظ

Wow a good deal of awesome information.
if a woman takes a mans cialis fast cialis online how do cialis pills work cialis dosage cialis 100 mg 30 tablet opinioni cialis generico rx cialis para comprar cialis pills in singapore cialis uk next day generic cialis 20mg tablets
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:00 ب.ظ

Incredible many of awesome facts!
canadian pharmaceuticals reviews canada pharmacies northwest pharmacy canada canadian pharmacies shipping to usa canadian pharcharmy online24 online pharmacies mexico canadian pharmacies without an rx drugs for sale canadian pharmacies-24h are canadian online pharmacies safe
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:20 ق.ظ

Cheers, Loads of postings.

how to buy viagra online viagra rx online buy genuine viagra online viagra no rx buy viagra online now buy viagra online canada where can i buy generic viagra online can i buy viagra over the counter buy viagra online australia
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:34 ب.ظ

Fine stuff. Thank you!
cialis ahumada cialis farmacias guadalajara estudios de cialis genricos buy name brand cialis on line generic cialis in vietnam no prescription cialis cheap cialis generique cialis venta a domicilio cialis kaufen wo cialis lilly tadalafi
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:27 ق.ظ

You said it adequately.!
cialis side effects order cialis from india tadalafil generic side effects of cialis cialis 100mg suppliers generic cialis in vietnam when can i take another cialis low dose cialis blood pressure cialis 20 mg effectiveness cialis 30 day sample
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو