تبلیغات
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - چند فرمول ریاضی ششم
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟


چند فرمول ریاضی ششم


مجموعه زوایای داخلی چند ضلعی ها:

180×(2 - تعداد اضلاع)

//////////////////////////////////////////////////////

محاسبه قطر:

 3 -  تعداد اضلاع×تعداد اضلاع

/////////////////////////////////////////////////////

محاسبه تعداد پاره خط ها:

 (تعداد فاصله ها) × (تعداد نقطه ها)

////////////////////////////////////////////////////

محاسبه نیم خط ها:

2× تعدادنقطه ها

///////////////////////////////////////////////////////

محاسبه تعداد زاویه ها:

2÷ تعداد نیم خط ها×تعداد فاصله ها

////////////////////////////////////////////////////////

توضیحی درموردبرخی واژه ها درریاضی
سه بعدی

شکل های سه بعدی ، در سه جهت بعد دارند ، طول ، عرض و ارتفاع . مکعب مستطیل و منشور

و . . . جسم های سه بعدی اند . جسم های سه بعدی ممکن است تو پر یا تو خالی باشند .
 وجه

به هر یک از سطح های تخت یا خمیده ی شکل های سه بعدی ، وجه می گویند . مکعب شش

وجه ، استوانه سه وجه و کره یک وجه دارد . 

یال


به محل برخورد وجه های هر شکل سه بعدی ، یال 
می گویند . مکعب 12 یال دارد و کره هیچ

یالی ندارد .
 

دو بعدی


به اندازه های یک شکل ، بعد می گویند . شکل های دو بعدی ، سطح صاف اند و در دو جهت

بعد دارند . طول و عرض مثلث ، مربع ، مستطیل ، ذوزنقه ، دایره و ... شکل های دو بعدی اند

چند وجهی


چند وجهی ، جسمی سه بعدی است که وجه های آن صفحه ی تخت باشند . مکعب مستطیل ،

مکعب و هرم ، چند نمونه از چند وجهی ها هستند .

چند وجهی

منتظم


جسمی سه بعدی است که تمام وجه های آن چند ضلعی های منتظم یکسان باشند . فقط پنج  نوع چند ضلعی منتظم وجود دارد : چهار وجهی ، مکعب ، هشت وجهی ، دوازده وجهی ، بیست
 

لیتر


لیتر یکی از واحد های اندازه گیری حجم و گنجایش است . هر لیتر برابر است با حجم مکعبی که  طول هر ضلع آن 10 سانتی متر باشد .

جسم فضایی


جسم های سه بعدی ، جسم فضایی اند . یعنی طول ،  عرض و ارتفاع دارند . مکعب مستطیل

کره و مخروط جسم فضایی اند .

حجم


مقدار فضایی است که چیزی اشغال می کند . حجم جسم های سه بعدی را با سانتی متر مکعب

، متر مکعب ، لیتر ، میلی لیتر ، یا گالن اندازه گیری 
می کنند .

گنجایش


گنجای هر چیز ، بیشترین مقداری است که می تواند در خود جای دهد . مثلا گنجایش سطل ،

مخزن سوخت اتومبیل . گنجایش را معمولا با واحد های لیتر ، سانتی متر مکعب ، متر مکعب

گالن و . . . اندازه گیری می کنند . 
تعداد قطرهای چندضلعی ها:

از تعداد ضلع ها، 3 تا کم کرده، جواب را در تعداد ضلع ها ضرب کرده و سپس جواب را بر 2 تقسیم می کنیم.

2÷ تعداد ضلع ها × ( 3 - تعداد ضلع ها ) = تعداد قطرها

از هر راس چند ضلعی به اندازه‏ی (3- تعدا ضلع ها ) قطر می گذرد. مثلا از یک راس چهار ضلعی ( 1= 3 – 4) یک قطر می گذرد.

مثال : یک شش ضلعی چند قطر دارد؟

تعداد قطرها 9= 2 ÷ 6 × ( 3 – 6 )
 

تعداد زاویه ها:

هرگاه در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک هستند ، بخواهیم تعداد زاویه ها را تعیین کنیم ، از فرمول زیر استفاده می کنیم.

2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نیم خط ها ) = تعداد زاویه ها

توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد نیم خط ها یکی کم تر است.

مثال : در شکل روبرو چند زاویه وجود دارد؟
 

ارتفاع وارد بر وتر:

برای محاسبه ارتفاع وارد بر وتر ، می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم.

وتر ÷ حاصل ضرب دو ضلع زاویه‏ی قائمه= ارتفاع واردبر وتر

مثال : اگر دو ضلع زاویه‏ی قائمه مثلث قائم الزاویه‏ای 5 و 12 س باشدووتر آن 15 س باشد.طول ارتفاع وارد بر وتر آن چقدر است؟
نسبت و تناسب :

1- تناسب زمانی : در این نوع تناسب، زمان تغییری نمی کند.

مثال : اگر 4 پیراهن روی طناب در مدت زمان یک ساعت خشک شوند 8 پیراهن در همان شرایط در همان یک ساعت خشک می شود.

2- تناسب مستقیم : اگر قیمت یک تخم مرغ 100 تومان باشد 5 تخم مرغ 500 تومان می شود یعنی با افزایش تعداد تخم مرغ ها، قیمت خرید تخم مرغ ها نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

3- تناسب معکوس : گاهی اوقات کمیت ها با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه یکی را زیاد کنیم به همان نسبت ، دیگری هم کم می شود. در این حالت می گوییم تناسب معکوس است. مثلاً اگر2 کارگر، کاری را در مدّت 6 روز انجام می دهند ،4 کارگر، همان کار را در مدت 3 روز انجام می دهند.

زاویه‏ی بین دو عقربه‏ی ساعت شمار و دقیقه شمار:

برای محاسیه زاویه‏ی بین دو عقربه‏ی ساعت شمار و دقیقه شمار ، مقدار ساعت را در عدد 30 ضرب کرده، مقدار دقیقه را در عدد5/5 ضرب کرده، عدد کوچک تر را از عدد بزرگ تر کم می کنیم. در صورتی که جواب به دست آمده از 180 درجه بیش‏تر باشد آن را از 360 کم می کنیم.

مثال: زاویه ای که دو عقربه ی ساعت شمار و دقیقه شمار در ساعت 1:50 می سازند چند درجه است؟

زاویه‏ی بین دو عقربه 


مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها:

برای این که مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی رامحاسبه کنیم ، تعداد ضلع ها را منهای 2 نموده ، در 180 ضرب می کنیم.

180 × (2 – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاویه های داخلی

مثال : مجموع زاویه های داخلی یک 5 ضلعی را به دست آورید؟

درجه 540 = 180× (2 – 5 ) : پنج ضلعی

کسر بین دو کسر

برای نوشتن کسر بین دو کسر،کافی است صورت‏ها را با هم و مخرج‏ها را نیز را باهم جمع کرد به مثال زیر توجه کنید.

سه کسر بین دو کسر نوشته شده است.

بخش پذیری

بخش پذیری بر 11 : از سمت چپ شروع می کنیم و ارقام را یکی در میان با هم جمع می کنیم و بعد حاصل را از هم کم می‏کنیم و حاصل تفریق را بر 11 تقسیم می‏کنیم،اگر باقی مانده صفر شود بر 11 بخش پذیر است.

مثال: آیا عدد 32121456 بر 11 بخش‏پذیر است؟

تقسیم کسرها:

تقسیم کسر‏ها را به سه روش زیر، می توانیم انجام دهیم.

1- اگر مخرج‏ها مساوی باشند از مخرج‏ها صرف نظر کرده صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

اما اگر مخرج‏ها مساوی نباشند مخرج مشترک گرفته و مخرج‏ها را مساوی می‏کنیم سپس صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

2- کسر اول را نوشته، علامت تقسیم را به ضرب تبدیل کرده و سپس کسر دوم را معکوس می کنیم و عمل ضرب را انجام می دهیم.

3- دور در دور و نزدیک در نزدیک: از این روش، فقط در مواقعی که لازم باشد استفاده می کنیم.
مجموع اعداد صحیح متوالی

1-برای محاسبه‏ی مجموع اعداد صحیح متوالی،از فرمول زیر استفاده می‏شود.

2 ÷ (تعداد اعداد × مجموع عدد اولی وعدد آخری ) = مجموع اعداد صحیح متوالی

مثال: محموع اعداد صحیح از 1 تا 100 را به دست آورید؟

مجموع اعداد 5050 = 2 ÷ 100( × (100 + 1 ))

2- برای محاسبه مجموع اعداد صحیح فرد متوالی که از عدد(یک) شروع 

می‏شوندویا مجموع اعداد صحیح زوج متوالی‏که‏ازعدد(دو)شروع می‏شوند

علاوه بر فرمول قبلی،می‏توانیم از فرمول های زیر استفاده کنیم.

تعداد اعداد × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح فرد متوالی

(1 + تعداد اعداد) × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح زوج متوالی

مثال: مجموع اعداد صحیح زوج و مجموع اعداد صحیح فرد متوالی از 1 تا100 را به دست آورید؟

از 1 تا 100 ، 50تا فرد و 50 تا زوج هستند.

2500 = 50 × 50 = تعداد اعداد صحیح فرد متوالی

2550 = 51 × 50 = تعداد اعداد صحیح زوج متوالی

عدد وسطی

هرگاه مجموع چند عدد صحیح متوالی (با فاصله های یکسان) را بدهند و آن اعداد را بخواهند ،مجموع آن اعداد را بر تعدادشان تقسیم کرده،عدد وسطی به دست می‏آید.

1- اگر تعداد اعدادفرد باشد مانندمثال زیر عمل،می کنیم.

مثال: مجموع 5 عدد صحیح متوالی 75 می‏باشدکوچک‏ترین عدد را به دست آورید؟ 

عدد وسطی 15 = 5 ÷ 75

75 = 17 + 16 + 15 + 14 + 13

2- اگر تعداد اعداد زوج باشد مانند مثال زیر عمل می کنیم.

مثال: مجموع 6 عدد صحیح فرد متوالی 96 می باشد یزرگ ترین عدد را به دست آورید؟ 

عدد وسطی 16 = 6 ÷ 96

رقم یکان

1- هرگاه چند عدد زوج را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،حتماً زوج خواهد شد.

2- هرگاه چند عدد فرد را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد یا فرد.

اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم یکان حاصل جمع،فرد می‏شود و بلعکس

3-هرگاه عدد زوجی را هرچند بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان حاصل ضرب،حتماً زوج خواهد بود.

تعداد پاره خط ها و نیم خط ها

1-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز(جدا از هم)،بر روی یک خط راست باشند تعداد پاره خط ها از فرمول زیر به دست می آید.

2 ÷ (تعداد فاصله ها × تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها

توجه : تعداد فاصله‏ها همیشه یکی کم‏تر از تعداد نقطه‏ها است.

2-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز،بر روی خط راست باشند، تعداد نیم خط‏ها از فرمول زیر،به دست می آید.

2 × تعداد نقطه‏ها = تعداد نیم خط‏ها

3-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز، برروی یک نیم خط باشند،تعداد نیم خط‏ها مانند مثال زیر به دست می‏آید.

مثال: برروی یک نیم خط،هفت نقطه‏ی متمایز وجود دارد چند نیم خط،در شکل وجود دارد؟

پس (8 = 1 + 7 ) نقطه داریم یعنی 8 نیم خط خواهیم داشت.

4- هرگاه چند نقطه‏ی متمایز، برروی یک پاره خط باشند نیم خطی، درشکل وجود ندارد.

برش و قسمت:

وقتی می خواهیم یک قطعه یا جسمی رشته مانند را به قسمت های مساوی ویا نامساوی تقسیم کنیم همیشه تعداد قسمت‏ها یکی بیش‏تر از تعداد برش‏ها است.

مثال: یک آهنگر , میله ای به طول 12 متر را به چهار قسمت تقسیم کرد او برای این کار چند برش زده است؟

برش 3 = 1 – 4 (قسمت)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 16تا مربع 4در4 قرار گرفته این شکل چند مربع و چند مستطیل دارد؟
فاصله ی هر مربع رو شماره گذاری می کنیم (شبیه آنچه که برای پاره خط عمل می کنیم ) بعد مربع هر کدوم رو بدست میاریم ( یعنی هر عدد × خودش ) این میشه تعداد مربع های شکل.
حالا همین فاصله ها رو با هم جمع میکنیم بعد مربعش رو بدست میاریم میشه تعداد کل شکل ها .
حالا از اختلاف این دو عدد تعداد مستطیل ها رو محاسبه می کنیم.
عملیات فوق به زبون ریاضی:
1= 1×1
4= 2×2
9= 3×3
16=4×4
30  = 16+9+4+1 تعداد مربع های شکل
  10= 4+3+2+1 مجموع فاصله ها
100= 10×10 کل شکل ها( مربع ها و مستطیل ها )
70  = 30- 100 تعداد مستطیل ها
منبع:کامنت های تلالو اندیشه

نوع مطلب :
برچسب ها : چند فرمول ریاضی ششم،
لینک های مرتبط : دبستان بهاران،
معاون آموزشی کیانی
یکشنبه 25 خرداد 1393
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:11 ب.ظ

You actually reported it wonderfully.
tadalafilo cialis price thailand cialis savings card cialis generico en mexico miglior cialis generico prezzo cialis a buon mercato precios cialis peru where cheapest cialis no prescription cialis cheap cialis tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:17 ق.ظ

You expressed this really well!
generic for cialis cialis 20mg click now buy cialis brand what is cialis cialis with 2 days delivery free generic cialis cialis australian price click here to buy cialis side effects for cialis cialis e hiv
دوشنبه 12 آذر 1397 04:06 ب.ظ

Wonderful material. Regards.
try it no rx cialis cialis tablets cialis para que sirve cialis with 2 days delivery canadian discount cialis pastillas cialis y alcoho buy original cialis cialis 100mg suppliers precios de cialis generico preis cialis 20mg schweiz
یکشنبه 11 آذر 1397 03:29 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
achat cialis en itali viagra cialis levitra discount cialis cipla cialis online wow look it cialis mexico we recommend cialis info cialis generic tadalafil buy cialis 100 mg 30 tablet where to buy cialis in ontario only best offers 100mg cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:41 ق.ظ

Terrific posts. Many thanks.
cialis for sale south africa cialis cost safe site to buy cialis online cialis efficacit cialis coupons cialis efficacit side effects of cialis cialis farmacias guadalajara acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg cost
شنبه 10 آذر 1397 03:17 ق.ظ

Effectively spoken of course! !
cialis kaufen bankberweisung generico cialis mexico cialis para que sirve cialis para que sirve we recommend cialis info cialis billig cialis official site generic cialis pro viagra vs cialis price cialis wal mart pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 04:01 ب.ظ

With thanks. Awesome stuff.
buy cialis online nz cialis super kamagra tadalafil tablets purchasing cialis on the internet cialis purchasing cialis 20mg preis cf cialis generico postepay online prescriptions cialis 5 mg cialis coupon printable the best site cialis tablets
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:55 ق.ظ

With thanks, Ample facts.

cialis pills price each cialis kaufen wo order generic cialis online buy cialis online buy cialis sample pack acquistare cialis internet cialis lowest price generic cialis at walmart precios cialis peru buying cialis on internet
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:27 ب.ظ

Good material, With thanks!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 10mg prix pharmaci cialis efficacit we recommend cialis info cialis daily dose generic cialis cipla best buy tadalafil 20 mg chinese cialis 50 mg cialis super kamagra buy online cialis 5mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:22 ق.ظ

Very good material. Many thanks!
cialis 20 mg side effects for cialis tadalafil 20mg buy cialis online cheapest acheter du cialis a geneve cialis generika in deutschland kaufen cialis para que sirve buying cialis in colombia cialis for sale 5 mg cialis coupon printable
جمعه 20 مهر 1397 02:27 ق.ظ

You actually reported that wonderfully!
cheap 20mg levitra buy levitra buy generic levitra levitra 10 mg prezzo generic levitra levitra 10 mg prezzo vardenafil 20mg buy levitra generic buy generic levitra buy levitra generic
یکشنبه 8 مهر 1397 09:44 ق.ظ

You suggested that effectively!
cialis 5 mg schweiz price cialis per pill rezeptfrei cialis apotheke price cialis per pill click here to buy cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis coupons printable the best choice cialis woman only best offers 100mg cialis tadalafil 20mg
شنبه 31 شهریور 1397 11:21 ب.ظ

Thanks. I value this.
legitimate canadian mail order pharmacies canadian online pharmacies rated online pharmacies tech school drugs for sale online canadian discount pharmacies in ocala fl candida viagra buy vistagra usa canadian pharmaceuticals nafta drugstore online shopping reviews canadian online pharmacies legitimate
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:03 ق.ظ

Thanks a lot, Helpful information!
generic cialis generic cialis pill online how does cialis work cialis 5 mg scheda tecnica cialis pills costo in farmacia cialis we recommend cialis info look here cialis cheap canada weblink price cialis miglior cialis generico
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:55 ب.ظ

Helpful information. Kudos.
cialis 5mg prix cialis qualitat cialis generico milano low cost cialis 20mg dose size of cialis non 5 mg cialis generici purchasing cialis on the internet low dose cialis blood pressure cialis 20 mg cost cialis generico milano
پنجشنبه 15 شهریور 1397 11:22 ق.ظ

You've made your position pretty well..
buy cialis online legal cialis 5 effetti collaterali cialis generico online cialis super acti generic low dose cialis cialis 5 mg schweiz generic low dose cialis buying cialis in colombia cialis 5 mg effetti collateral walgreens price for cialis
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:52 ق.ظ

Really a lot of excellent information!
canada drugs trust pharmacy canada reviews pharmacy canada best online pharmacies mexico drugs for sale in mexico canada online pharmacy canada rx canadian pharmaceuticals online northwestpharmacy canada online pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:57 ق.ظ

Many thanks, A lot of info.

buy cheap viagra online next day delivery viagra online doctor where to buy sildenafil uk age to buy viagra best place to buy generic viagra online how can i order viagra online buy sildenafil online cheap best place to buy online viagra buy original viagra where can i buy viagra safely online
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:48 ب.ظ

This is nicely expressed! !
prix cialis once a da overnight cialis tadalafil comprar cialis navarr viagra or cialis order a sample of cialis cialis prezzo in linea basso cialis kaufen bankberweisung order cialis from india il cialis quanto costa only now cialis for sale in us
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:11 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
how to buy real viagra online is it illegal to buy viagra how to buy cheap viagra buy viagra without where to buy viagra safely online how to buy viagra online without a prescription buying viagra online forum buy viagra online safe viagr order pharmacy online
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:22 ق.ظ

Very good forum posts. Kudos!
viagra cialis levitra prix cialis once a da usa cialis online tadalafil 5mg buy cialis uk no prescription cialis tadalafil 200 cialis coupon walgreens price for cialis cialis prezzo al pubblico no prescription cialis cheap
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:20 ب.ظ

Really a lot of very good material!
generic for cialis we recommend cialis best buy buy cialis uk no prescription i recommend cialis generico tadalafil tablets cialis dose 30mg cialis 05 trusted tabled cialis softabs tadalafil 20mg cialis purchasing
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:43 ب.ظ

You revealed that terrifically.
buy viagra now online buy cheap viagra no prescription buy viagra online pharmacy generic viagra uk online buy viagra online nz buy sildenafil online cheap where can you buy viagra is it illegal to buy viagra viagra no rx viagra cheap online uk
شنبه 18 فروردین 1397 05:27 ق.ظ

Amazing write ups. Appreciate it.
cialis pills price each cialis tadalafil online we like it cialis price cialis y deporte prices on cialis 10 mg cialis 5 mg schweiz cialis free trial cialis with 2 days delivery compare prices cialis uk generic cialis at the pharmacy
شنبه 4 فروردین 1397 04:12 ق.ظ

Truly quite a lot of fantastic facts!
cialis with 2 days delivery generic cialis buy cialis uk no prescription buy cialis online legal canadian cialis cialis 20mg click now cialis from canada click here cialis daily uk cialis taglich cialis prezzo in linea basso
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:37 ق.ظ

Very good facts. Many thanks!
fast cialis online cialis tablets cialis 20 mg cialis 10 doctissimo order cialis from india where do you buy cialis low dose cialis blood pressure precios de cialis generico india cialis 100mg cost cialis 20 mg cost
جمعه 17 آذر 1396 10:10 ق.ظ
Hi, I do believe this is an excellent site.
I stumbledupon it ;) I may return once again since I book-marked it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you
be rich and continue to guide others.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است