دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر . tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com 2020-05-28T16:31:03+01:00 mihanblog.com نمونه سوال برای کلاس پنجم دبستان 2017-04-24T11:52:31+01:00 2017-04-24T11:52:31+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2242 معاون آموزشی س .کیانی نمونه سوال برای کلاس پنجم دبستاننمونه سوال از بخوانیم و بنویسیم , تاریخ , جغرافیا , ریاضی , علوم , فارسی , مدنی , مطالعات اجتماعی , هدیه های آسماننمونه سوال امتحانیپنجم دبستان     فیلم های درسی کلاس پنجم دبستان   بخوانیم و بنویسیم25 نمونه سوال    تاریخ10 نمونه سوال    جغرافیا14 نمونه سوال    ریاضی 54 نمونه سوال    علوم40 نمونه سوال    فارسی2 نمونه سوال    مدنی7 نمونه سوال &nbs نمونه سوال برای کلاس پنجم دبستان

نمونه سوال از بخوانیم و بنویسیم , تاریخ , جغرافیا , ریاضی , علوم , فارسی , مدنی , مطالعات اجتماعی , هدیه های آسمان

]]>
نمونه سوال برای کلاس چهارم دبستان 2017-04-24T11:50:44+01:00 2017-04-24T11:50:44+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2241 معاون آموزشی س .کیانی نمونه سوال برای کلاس چهارم دبستاننمونه سوال از بخوانیم و بنویسیم , تاریخ , جغرافیا , ریاضی , علوم , فارسی , مدنی , مطالعات اجتماعی , هدیه های آسماننمونه سوال امتحانیچهارم دبستان     فیلم های درسی کلاس چهارم دبستان   بخوانیم و بنویسیم18 نمونه سوال    تاریخ12 نمونه سوال    جغرافیا12 نمونه سوال    ریاضی 40 نمونه سوال    علوم20 نمونه سوال    فارسی6 نمونه سوال    مدنی5 نمونه سوال & نمونه سوال برای کلاس چهارم دبستان

نمونه سوال از بخوانیم و بنویسیم , تاریخ , جغرافیا , ریاضی , علوم , فارسی , مدنی , مطالعات اجتماعی , هدیه های آسمان

]]>
نمونه سوال درس هدیه های آسمان پنجم 2017-04-24T11:47:37+01:00 2017-04-24T11:47:37+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2240 معاون آموزشی س .کیانی درس هدیه های آسماننمونه سوال نیم سال دومنمونه سؤال امتحانی درس هدیه‌های آسمان + پاسخنمونه سوال نیم سال اولنمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماهنمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماهنمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماهنمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماهنمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی - ویژه ی دی ماهنمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماهنمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماهنمون درس هدیه های آسمان

سوال ارسالی دبیران

نمونه سوال امتحان هدیه های آسمانی-آبان 94

]]>
نمونه سوال برای کلاس ششم دبستان قلمچی 2017-04-24T11:13:17+01:00 2017-04-24T11:13:17+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2239 معاون آموزشی س .کیانی نمونه سوال برای کلاس ششم دبستاننمونه سوال از بخوانیم و بنویسیم , ریاضی , علوم , فارسی , مطالعات اجتماعی , هدیه های آسمان     فیلم های درسی کلاس ششم دبستان   بخوانیم و بنویسیم5 نمونه سوال    ریاضی 73 نمونه سوال    علوم74 نمونه سوال    فارسی39 نمونه سوال    مطالعات اجتماعی42 نمونه سوال    هدیه های آسمان5 نمونه سوال نمونه سوال برای کلاس ششم دبستان

نمونه سوال از بخوانیم و بنویسیم , ریاضی , علوم , فارسی , مطالعات اجتماعی , هدیه های آسمان

]]>
نمونه سوالات چهارم ابتدایی(آذرماه95) 2017-04-24T11:04:09+01:00 2017-04-24T11:04:09+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2237 معاون آموزشی س .کیانی نمونه سوالات چهارم ابتدایی(آذرماه95)                                                                              نمونه سوالات چهارم ابتدایی(آذرماه95)
                
        
                                                    ]]>
نمونه سوالات ششم ابتدایی(آذرماه95) 2017-04-24T11:03:35+01:00 2017-04-24T11:03:35+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2236 معاون آموزشی س .کیانی نمونه سوالات ششم ابتدایی(آذرماه95)                                                                                & نمونه سوالات ششم ابتدایی(آذرماه95)
                 

                                                                         ]]>
نمونه سوالات چهارم ابتدایی دیماه95 2017-04-24T11:02:49+01:00 2017-04-24T11:02:49+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2235 معاون آموزشی س .کیانی نمونه سوالات چهارم ابتدایی دیماه95                                                                                & نمونه سوالات چهارم ابتدایی دیماه95
                                  
                                                                                ]]>
نمونه سوالات پنجم ابتدایی دیماه95 2017-04-24T10:48:57+01:00 2017-04-24T10:48:57+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2234 معاون آموزشی س .کیانی نمونه سوالات پنجم ابتدایی دیماه95                                                                                &n نمونه سوالات پنجم ابتدایی دیماه95
                                  
                                                                            ]]>
نمونه سوالات ششم ابتدایی دیماه95 2017-04-24T10:47:58+01:00 2017-04-24T10:47:58+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2233 معاون آموزشی س .کیانی نمونه سوالات ششم ابتدایی دیماه95                                                                                &nb نمونه سوالات ششم ابتدایی دیماه95

                              
                                                                                 ]]>
آزمون اجتماعی ششم دبستان فروردین ماه 1396 2017-04-24T10:44:56+01:00 2017-04-24T10:44:56+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2232 معاون آموزشی س .کیانی آزمون اجتماعی ششم دبستان فروردین ماه 1396  آزمون اجتماعی ششم دبستان  فروردین ماه 1396     http://up44.ir/fzrrci9g آزمون اجتماعی ششم دبستان فروردین ماه 1396

 آزمون اجتماعی ششم دبستان

 فروردین ماه 1396

 

 

http://up44.ir/fzrrci9g

]]>
ارزشیابی دروس ششم ابتدایی فروردین ماه 1396 2017-04-24T10:40:12+01:00 2017-04-24T10:40:12+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2231 معاون آموزشی س .کیانی ارزشیابی مداد-کاغذی (    )  (( منتخبی از - درس هفده الی بیست و دو))تاریخ ارزشیابی : فروردینطراح سوال:بکوبکآزمون (  هدیه  )برای کلاس ششم   (( منتخبی از  درس چهاردهم تا شانزدهم ))تاریخ ارزشیابی :  فروردین ماه طراح سوال :بکوبک ارزشیابی مداد-کاغذی  )
 
(( منتخبی از - درس هفده الی بیست و دو))

تاریخ ارزشیابی : فروردین


طراح سوال:بکوبک
آزمونهدیه  )برای کلاس ششم

 
(( منتخبی از  درس چهاردهم تا شانزدهم ))
تاریخ ارزشیابی :  فروردین ماه

طراح سوال :بکوبک
]]>
پیک های کوشش کلاسهای اول تا ششم ابتدایی از مهرماه 1395 تا 27 / 1 /1396 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم 2017-04-24T10:36:43+01:00 2017-04-24T10:36:43+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2230 معاون آموزشی س .کیانی    پیک های کوشش کلاسهای اول تا ششم ابتدایی از مهرماه 1395 تا 27 / 1 /1396 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم  پیک های کوشش

کلاسهای اول تا ششم ابتدایی

از مهرماه 1395 تا 27 / 1 /1396

]]>
آزمون ریاضی ششم خرداد-15 نمونه 2017-04-24T10:10:31+01:00 2017-04-24T10:10:31+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2229 معاون آموزشی س .کیانی آزمون ریاضی ششم خرداد-15 نمونه     شماره یک                     شماره ی دو              شماره ی سه    شماره ی چهار               شماره ی پنج                 شماره ی شش             شماره ی هفت             شماره ی هش

آزمون ریاضی ششم خرداد-15 نمونه

 

 

شماره یک                    

شماره ی دو         

 

 

شماره ی سه   

شماره ی چهار              

شماره ی پنج               

 شماره ی شش            

شماره ی هفت            

شماره ی هشت                

 شماره ی نه              

 شماره ی  ده               

 شماره ی یازده                 

 

 

شماره ی دوازده                

 

شماره ی سیزده               

شماره ی چهارده                

شماره ی پانزده                 

 

]]>
دانلود نمونه سوال انشای فارسی (نوبت دوم) پایه ششم+ پاسخنامه 2017-04-24T10:10:09+01:00 2017-04-24T10:10:09+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2228 معاون آموزشی س .کیانی     آزمون سوال http://up44.ir/h1g04emj   پاسخنامه http://up44.ir/nkcqc6im      

 

آزمون سوال

http://up44.ir/h1g04emj

 

پاسخنامه

http://up44.ir/nkcqc6im

 

 

]]>
ارزشیابی-پیشرفت-تحصیلی-سخت-کوشان-فصل5,6-ریاضی-ششم+ نمونه سوال نوبت دوم ششم 2017-04-24T10:05:06+01:00 2017-04-24T10:05:06+01:00 tag:http://modaresan-bartar.mihanblog.com/post/2227 معاون آموزشی س .کیانی ارزشیابی-پیشرفت-تحصیلی-سخت-کوشان-فصل5-ریاضی-ششم-.pdf  http://up44.ir/mccz0maw     ارزشیابی-پیشرفت-تحصیلی-سخت-کوشان-فصل6-ریاضی-ششم-.pdf   http://up44.ir/n3b0l5jk   تست-آزمون-تکمیلی-ریاضی-ششم-سخت-کوشان-فصل-4-.pdf http://up44.ir/516tkx1m تست-آزمون-تکمیلی-ریاضی-ششم-سخت-کوشان-فصل-4-.pdf       http://up44.ir/516tkx1m تست-آزمون-تکمیلی-ریاضی-ششم-سحت-کوشان-فصل-5-.pdf 1     http://up44.ir/yqi5mdi3  


ارزشیابی-پیشرفت-تحصیلی-سخت-کوشان-فصل5-ریاضی-ششم-.pdf

 http://up44.ir/mccz0maw

 

 

ارزشیابی-پیشرفت-تحصیلی-سخت-کوشان-فصل6-ریاضی-ششم-.pdf

 

http://up44.ir/n3b0l5jk

 

تست-آزمون-تکمیلی-ریاضی-ششم-سخت-کوشان-فصل-4-.pdf http://up44.ir/516tkx1m

تست-آزمون-تکمیلی-ریاضی-ششم-سخت-کوشان-فصل-4-.pdf

 

 

 

http://up44.ir/516tkx1m


تست-آزمون-تکمیلی-ریاضی-ششم-سحت-کوشان-فصل-5-.pdf 1

 

 

http://up44.ir/yqi5mdi3

 


تست-آزمون-تکمیلی-ریاضی-ششم-سخت-کوشان-فصل-6-.pdf

 

 

http://up44.ir/4f5pixwp


تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم-سخت کوشان - فصل 7،تقریب .

 http://up44.ir/2h7adqzo

 

 پاسخنامه

http://up44.ir/previews/f15eac866e7fb3c5be9fba7771371245.jpg

+

 

 

آزمون سوال

http://up44.ir/h1g04emj

 

پاسخنامه

http://up44.ir/nkcqc6im

 

]]>