تعریف :

تکلیف در لغت عبارت است از  : بار کردن ، به گردن گذاشتن ،  کاری سخت و شاق را به عهده ی کسی گذاشتن ، وظیفه ای که باید انجام شود  و در اصطلاح عبارت است از آن دسته از فعالیت های هدف داری که با نظر گسترش توجه دانش آموزان  برای تثبیت  یادگیری و شکوفا شدن استعدادهای درونی  آنان داده می شود .